La Web de l'Ajuntament de Barcelona


Descripció del tràmit

Alta al Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de Barcelona

Què podeu fer?
 • Podeu sol·licitar que us enviïn els impresos per fer la inscripció al padró d'habitants i continuar el tràmit per correu postal.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I després...

 • Rebreu per correu postal ordinari, al domicili d'alta d'empadronament el full de sol·licitud i les instruccions per continuar el tràmit.
 • Abans d'un mes, haureu d'enviar per correu postal ordinari el full de sol·licitud signat i la documentació requerida.
 • Un cop finalitzat el tràmit, rebreu per correu postal ordinari un volant de convivència que demostra la vostra inscripció al padró d'habitants.
Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat poden demanar la seva inscripció i de la seva unitat familiar (parella i fills en comú) si provenen del mateix municipi.

Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment.

Documentació

La documentació per a la tramitació per internet haurà d'ésser amb fotocòpia llevat que s'indiqui el contrari.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

La validesa de l'autorització o delegació és d'un mes a partir de la data que consti al document.

Documentació d'identitat en vigor de totes les persones majors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

 • Persones espanyoles: DNI o passaport.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (En cas d'aportar Certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.

Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

 • Espanyols majors de 14 anys: DNI o passaport.
 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen DNI o passaport.
 • Estrangers majors de 14 anys: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació del menor no surten totes les dades dels pares, caldrà aportar llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes les dades del menor.
 • Estrangers menors de 14 anys: llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes les dades del menor i, si en tenen, targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).

Documentació per a persones representants:

 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzant.

Documentació de representació de les persones menors d'edat, segons sigui el cas:

Sempre cal presentar la Declaració conjunta de menors amb signatura original d’ambdós progenitors, assegurant que estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures quan els menors s’empadronin amb un sol d’ells o amb tercers sense cap d’ells.

En cas de separació o divorci:

 • En cas de no existir resolució judicial, cal la presentació de la Declaració conjunta de menors, amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.
 • Si la sentència és en condició de guàrdia i custòdia compartida, l’original i la fotocòpia d’aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l’expedient i la Declaració conjunta de menors amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures o en cas de resolució judicial que determina de manera expressa on ha d’estar empadronat el menor cal la presentació de la Declaració responsable de menors signada per la persona peticionària amb l’original i fotocòpia dels documents d’identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d’edat.
 • En cas de sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia i custòdia a nom de la persona peticionària, l’original i la fotocòpia d’aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l’expedient i la Declaració Responsable de menors corresponent signada per la persona peticionària, amb l’original i fotocòpia dels documents d’identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d’edat.

Altres situacions:

 • Original i fotocòpia de la Documentació judicial de la tutela de menors, per adjuntar obligatòriament a la documentació de l’expedient.

Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al Padró, segons sigui el cas:

Domicili de propietat:

Si al rebut de l’Impost de béns immobles (IBI) consteu com a titular no heu d’aportar justificació, es comprova d’ofici.

En cas que no consteu al rebut de l’Impost de béns immobles (IBI) com a titular, heu de justificar la propietat amb un dels següents documents:

 • Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària. En cas que hagi usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original i la fotocòpia del seu document d'identificació.
 • Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a 1 any, on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària actual.
 • Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats. El document ha de tenir una antiguitat màxima d'1 any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l'habitatge.
 • Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de 3 mesos.

Domicili de lloguer:

 • Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de 6 mesos. Si és de vigència inicial inferior a 6 mesos, haurà de ser un contracte prorrogat per sobre d’aquest termini (la pròrroga haurà de constar de manera explícita).
 • Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent.

En els casos de:

 • Contracte de lloguer no vigent, però prorrogable (la clàusula de pròrroga haurà de constar de manera explícita) (*)
 • Contracte indefinit, sempre que hagin transcorregut 4 anys o més des de l’entrada en vigor del contracte (*)
 • Contracte indefinit amb document de subrogació per termini igualment indefinit, sempre que hagin transcorregut 4 anys o més des de l’entrada en vigor de la subrogació (*)

(*) Caldrà aportar qualsevol dels documents que es relacionen a continuació, juntament amb el propi contracte de lloguer:

-Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.

-Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (llum, aigua, gas), pagat a nom del llogater, en els darrers tres mesos, on ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. No s’accepten rebuts de contractes de telefonia mòbil o accés a internet.

-Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.

Altres situacions:

En cas de separació o divorci, sentència on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a un dels cònjuges, acompanyada d'un dels documents esmentats anteriorment per a l'acreditació del domicili.

Autorització expressa per a la inscripció al domicili, signada original, d’una persona major d’edat, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on ha de constar la signatura i només pot autoritzar a empadronar-se al domicili:

 • El propietari de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
 • El llogater de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
 • Persona empadronada que autoritzi la parella i/o els fills -acreditant la relació documentalment amb llibre de família, certificat de matrimoni o certificat o escriptura de parella estable- (No cal acreditar documentalment la titularitat de l’habitatge)

L'Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d'habitants.

Dates

La inscripció al padró no caduca, excepte en el cas d'estrangers no comunitaris sense residència permanent que han de renovar la seva inscripció cada dos anys.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable

Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona