La Web de l'Ajuntament de Barcelona


Descripció del tràmit

Participació en processos de selecció o provisió de personal de l'Ajuntament de Barcelona

Què podeu fer?
 • Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari per generar la sol·licitud i la taxa per drets d'examen calculada (en el cas que la convocatòria estigui subjecta al pagament de taxa), pagar-la per internet i adjuntar-hi la documentació que s'especifica a les bases de la convocatòria.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Introduïu el vostre document d'identificació personal. Si ja heu participat anteriorment en una convocatòria, introduïu també la vostra contrasenya. Un cop fet, escolliu una de les següents opcions que apareixen en el formulari:

  • Sol·licitar inscripció en una convocatòria: Us permetrà tramitar la presentació de la sol·licitud de participació en una convocatòria, dins del termini establert en la seva publicació.
  • Convocatòria en període d’esmena: Us permetrà esmenar la vostra sol·licitud d’inscripció dins del període establert en la publicació de la llista provisional.
  • Presentació documentació complementària: Us permetrà aportar documentació en un moment diferent de la presentació o de l’esmena de la vostra sol·licitud de participació en una convocatòria, dins del termini establert en la publicació corresponent.   
  • Esmenar documentació complementària: Us permetrà esmenar la documentació presentada en l’apartat anterior, dins del termini establert en la publicació corresponent.
 2. Empleneu el formulari i adjunteu els arxius o fitxers amb la documentació necessària pel tràmit en funció del cas.

 3. Feu el pagament per internet.

  A causa de l'actualització diària de dades comptables no es poden efectuar pagaments per internet entre les 23:29 hores i les 00:31 hores. En aquesta franja horària només podreu escollir la modalitat presencial de pagament de la taxa a través d'una entitat col·laboradora.

  Per altra banda, si heu iniciat el procés de pagament on line i no podeu continuar amb la tramitació de la sol·licitud, si us plau, adreceu-vos a l'apartat Consultes i incidències que trobareu en el marge dret.

  ATENCIÓ: cal fer el pagament de la taxa en cas de presentar-vos a convocatòries d'accés a la funció pública. Recordeu que la presentació de sol·licituds a borses de treball no genera cap taxa.

  Si ho preferiu, un cop emplenada i calculada la taxa, podeu imprimir-la i fer el pagament de manera presencial.

I després...

 • Si es el primer cop que participeu en processos de selecció, anoteu la contrasenya que se us mostrarà al finalitzar la inscripció, que us servirà per a poder accedir de nou al tràmit. La seva vigència serà de 12 mesos, a comptar des del darrer accés al tràmit.
 • Si pagueu per internet la taxa de drets d'examen i adjunteu la documentació que requereix el formulari en funció del vostre cas, haureu finalitzat el tràmit d'inscripció en el procés de selecció.
 • Si adjunteu la documentació requerida però preferiu pagar la taxa per drets d'examen de manera presencial, haureu fet la inscripció en el procés de selecció però, per finalitzar el tràmit, caldrà que imprimiu els fulls de la taxa i que els porteu a una entitat bancària col·laboradora per fer el pagament. 
 • Si pagueu la taxa per drets d'examen per internet però no adjunteu la documentació requerida al formulari, haureu fet la inscripció en el procés de selecció però, per finalitzar el tràmit, caldrà que aporteu la documentació tal com indiquen les bases de la convocatòria.
 • Recordeu que:

-Si necessiteu adjuntar documentació o modificar algun camp de la vostra sol·licitud de participació podreu accedir les vegades que ho necessiteu, sempre que el termini estigui obert, segons bases de la convocatòria o anuncis publicats.

-Amb el número de referència del tràmit de la vostra sol·licitud de participació, podeu consultar la documentació que heu annexat accedint a l'apartat Consulta l'estat d'un Tràmit.

-Podeu fer el seguiment de la convocatòria, consultar els llistat d'admesos i exclosos i les dates de les diferents proves accedint al web de Processos Selectius de l'Ajuntament de Barcelona.

Qui ho pot demanar?

La persona interessada en participar en els processos de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament de Barcelona que compleixi els requisits especificats en les bases de la convocatòria.

No cal tenir certificat digital per presentar la sol·licitud, mitjançant el portal de tràmits, al registre telemàtic de l'Ajuntament.

La generació i pagament de la taxa per drets d'examen tampoc no requereix disposar de certificat digital.

 

Documentació

Si en la sol·licitud telemàtica doneu el consentiment per tal que l’Ajuntament consulti d’ofici als organismes competents la vostra exempció del pagament de la taxa d’inscripció, no cal que adjunteu la documentació.

Si no doneu el consentiment, per presentar la documentació podeu escollir una de les opcions següents:

 • Podeu adjuntar-la en el formulari de tramitació. Per fer-ho, recordeu que haureu de tenir-la preparada en arxius o fitxers.
 • Podeu adjuntar-la en el correu electrònic especificat a les bases de la convocatòria.
 • Podeu presentar-la en qualsevol dels registres municipals.

Persones que es trobin en situació de desocupació o atur:

Per justificar l'exempció al pagament de la taxa per drets d'examen, caldrà aportar el certificat emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i/o pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) que acrediti que us trobeu en situació d’alta com a demandant d’ocupació i que no rebeu cap mena de prestació econòmica, segons especificacions de les bases de la convocatòria.

Membre de família nombrosa o monoparental de categoria general o especial:

Per justificar l'exempció o reducció al pagament de la taxa per drets d'examen, caldrà aportar fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental, de categoria especial o general, emès per l'Administració corresponent i que haurà d'estar en vigor, segons especificacions de les bases de la convocatòria.

Persones amb discapacitat:

Per justificar l'exempció al pagament de la taxa per drets d'examen, haureu d'acreditar la condició legal de discapacitat igual o superior al 33% presentant fotocòpia de la targeta o certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o per l'Administració corresponent.

Les persones que necessitin algun tipus d’adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en les bases de la convocatòria, així com aquelles persones que vulguin optar a les places reservades al torn de reserva, han de presentar el dictamen actualitzat emès per l'Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) que indiqui la vostra idoneïtat pel desenvolupament del contingut funcional de les places objecte de la convocatòria i les adequacions necessàries que necessiteu durant el procés de selecció.

Exempció de la prova de coneixement de llengua catalana:

Per gaudir d'aquesta exempció, haureu d'acreditar els coneixements presentant fotocòpia del certificat de coneixements de llengua catalana o del document acreditatiu que requereixen les bases de la convocatòria. Per fer-ho, podeu escollir una de les opcions següents:

 • Adjunteu la documentació al formulari.
 • Presenteu la documentació en qualsevol dels registres municipals, fins a 7 dies naturals previs a la realització de la prova.
 • Envieu la documentació a l'adreça electrònica especificada a les bases de la convocatòria, fins a fins a 7 dies naturals previs a la realització de la prova.
 • Aporteu la fotocòpia el mateix dia de la prova de coneixements de llengua catalana, abans que aquesta comenci.

Podeu consultar les titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística en aquest enllaç.

Resta de casos:

Per a la resta de casos i documentació acreditativa, caldrà seguir les instruccions indicades a les bases de la convocatòria.

 

Dates

La sol·licitud i la taxa s'han de presentar i pagar en el termini que estableixen les bases de la convocatòria per presentar la sol·licitud d'inscripció i no s'admetrà el pagament fora d'aquest termini.

La manca de presentació de la sol·licitud o de pagament de la taxa dins del termini establert comportarà la no admissió de la persona aspirant a les proves selectives.

Preu

  * Presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics:

  • Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups A1 i A2: 26,08 euros.
  • Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups B, C1, C2 i altres: 16,12 euros.
  • Borses de treball: no generen cap taxa

  * Presentació de la sol·licitud per mitjans no telemàtics:

  • Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups A1 i A2: 52,16 euros.
  • Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups B, C1, C2 i altres: 32,24 euros.
  • Borses de treball: no generen cap taxa

  Estan exempts de pagar la taxa les persones que es trobin en algun dels casos següents:

  • Membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial
  • Persones que es trobin en situació de desocupació i que no rebin cap prestació econòmica.
  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

  Tenen una bonificació del 50% en el pagament de la taxa:

  • Membres de família nombrosa o monoparental de categoria general.
Organisme responsable

Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona