Facturació

Confecció i presentació de factures electrònicament

A partir de l'1 de gener de 2018, l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens instrumentals, únicament accepten factures electròniques, en el cas de tots aquells proveïdors que compleixen els requisits marcats per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i d'acord amb la instrucció d'impuls de la factura electrònica.

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’ impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic 

Instrucció de la Gerència Municipal, d'impuls de la factura electrònica de l'Ajuntament de Barcelona i de les entitats depenents, publicada a la seu electrònica de la gaseta 

Les factures s'envien des de l'emissor fins al receptor per mitjans telemàtics i la signatura és digital amb certificats reconeguts. Podeu obtenir més informació en relació als certificats reconeguts per l'Ajuntament de Barcelona i la manera d'obtenir-los en aquest enllaç.

Manual d'Usuari Factura Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona

 

Enllaços per a confeccionar les vostres factures electròniques:

 

Consulta Estat de factures adreçades a l'Ajuntament  de Barcelona

Es poden consultar l'estat de les factures pendents de cobrament accedint a la Carpeta d'Empreses i Entitats del Portal de tràmits. Per a consultar-ho, cal identificar-se amb certificat digital.

SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 18/06/2018