Facturació

Confecció i presentació de factures electrònicament

A partir de l'1 de gener de 2018, l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens instrumentals, únicament accepten factures electròniques, en el cas de tots aquells proveïdors que compleixen els requisits marcats per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i d'acord amb la instrucció d'impuls de la factura electrònica.

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’ impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic 

Instrucció de la Gerència Municipal, d'impuls de la factura electrònica de l'Ajuntament de Barcelona i de les entitats depenents, publicada a la seu electrònica de la gaseta 

Les factures s'envien des de l'emissor fins al receptor per mitjans telemàtics i la signatura és digital amb certificats reconeguts. Podeu obtenir més informació en relació als certificats reconeguts per l'Ajuntament de Barcelona i la manera d'obtenir-los en aquest enllaç.

Manual d'Usuari Factura Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona

Enllaços per a confeccionar les vostres factures electròniques:

Consulta Estat de factures adreçades a l'Ajuntament  de Barcelona

Es poden consultar l'estat de les factures pendents de cobrament accedint a la Carpeta d'Empreses i Entitats del Portal de tràmits. Per a consultar-ho, cal identificar-se amb certificat digital.

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 10/03/2020