Esteu aquí

Meses de contractació

La Clàusula 9 del Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona estableix que la Mesa de contractació estarà composada per:
a) El President, que serà l’alcalde/essa, o regidor/a o càrrec directiu de l’Ajuntament en qui delegui d’acord amb l’article 13.2 de la Carta de Barcelona.
b) Els vocals, el nombre dels quals no pot ser inferior a tres, i entre els qui ha de figurar el secretari/ària i l’interventor/a. Són designats en el plec de clàusules administratives particulars, així com els seus corresponents substituts per l’òrgan de contractació, que pot ampliar-ne el nombre.
c) Els vocals i substituts designats han de ser funcionaris, personal laboral o regidors/es.
d) Actua com a secretari de la Mesa amb veu i sense vot, un funcionari de l’Ajuntament designat per l’òrgan de contractació; essent compatible la funció de vocal-secretari i la de secretari de la Mesa.

Per a les meses de contractació de licitacions anunciades a partir de l’1 de juny de 2016, la documentació corresponent a les convocatòries i actes que se’n derivin es publicarà directament dins l’anunci de licitació respectiu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

 

Meses de contractació de les licitacions anteriors a l’1 de juny de 2016

Meses de contractació de les licitacions a partir de l’1 de juny de 2016

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 02/04/2019