Esteu aquí

Meses de contractació

La Clàusula 9 del Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona estableix que la Mesa de contractació estarà composada per:
a) El President, que serà l’alcalde/essa, o regidor/a o càrrec directiu de l’Ajuntament en qui delegui d’acord amb l’article 13.2 de la Carta de Barcelona.
b) Els vocals, el nombre dels quals no pot ser inferior a tres, i entre els qui ha de figurar el secretari/ària i l’interventor/a. Són designats en el plec de clàusules administratives particulars, així com els seus corresponents substituts per l’òrgan de contractació, que pot ampliar-ne el nombre.
c) Els vocals i substituts designats han de ser funcionaris, personal laboral o regidors/es.
d) Actua com a secretari de la Mesa amb veu i sense vot, un funcionari de l’Ajuntament designat per l’òrgan de contractació; essent compatible la funció de vocal-secretari i la de secretari de la Mesa.

Per a les meses de contractació de licitacions anunciades a partir de l’1 de juny de 2016, la documentació corresponent a les convocatòries i actes que se’n derivin es publicarà directament dins l’anunci de licitació respectiu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

 

Meses de contractació de les licitacions anteriors a l’1 de juny de 2016

Meses de contractació de les licitacions a partir de l’1 de juny de 2016

SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 20/04/2018