Esteu aquí

Licitacions publicades abans de l'01/06/2016

Nota

De conformitat amb l'article 91.3.b) de la llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, les garanties provisionals que es prestin per aval o per certificat de contracte d'assegurança de caució o per certificat d'immobilització de valors anotats, es dipositaran davant l'òrgan de contractació, en lloc de la Tresoreria municipal.

Meses de Contractació

Licitacions

Adjudicacions anteriors a l'1 de juny de 2016

Formalitzacions anteriors a l'1 de juny de 2016

Última actualització 19/04/2018