Esteu aquí

Qué es la Seu electrònica

La Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona és l’espai virtual que té a disposició la ciutadania per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Barcelona és el titular de la Seu electrònica.

La gestió i l’administració de la Seu electrònica corresponen a la Secretaria General. Les àrees i districtes de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les entitats que integren el seu sector públic depenent són responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la Seu electrònica.

L'adreça de la Seu electrònica és: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat

Normativa de la Seu electrònica

Per Decret d’Alcaldia del 22 de desembre de 2009, s’estableix el règim regulador de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, en el qual se n’aproven els continguts i les condicions tècniques de funcionament.

Per decret de l'Alcaldia de 12 de febrer de 2015 es modifica la direcció electrònica i l'òrgan responsable de la gestió.

Règim regulador de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona (accés BOPB de 12-01-2010 (vegeu pàg. 25 de 128)

Modificació règim regulador de la Seu electrònica (accés anunci BOPB) i correcció (accés anunci BOPB)

Certificat de Seu (accés anunci BOPB)

 

 

Última actualització 05/06/2018