Esteu aquí

Qué es la Seu electrònica

La Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona és l’espai virtual que té a disposició la ciutadania per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Barcelona és el titular de la Seu electrònica.

La gestió i l’administració de la Seu electrònica corresponen a la Secretaria General. Les àrees i districtes de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les entitats que integren el seu sector públic depenent són responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la Seu electrònica.

L'adreça de la Seu electrònica és: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat

Normativa de la Seu electrònica

Per Decret d’Alcaldia del 22 de desembre de 2009, s’estableix el règim regulador de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, en el qual se n’aproven els continguts i les condicions tècniques de funcionament.

Per decret de l'Alcaldia de 12 de febrer de 2015 es modifica la direcció electrònica i l'òrgan responsable de la gestió.

Règim regulador de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona (accés BOPB de 12-01-2010 (vegeu pàg. 25 de 128)

Modificació règim regulador de la Seu electrònica (accés anunci BOPB) i correcció (accés anunci BOPB)

Certificat de Seu (accés anunci BOPB)

 

 

SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 05/06/2018