Esteu aquí

Registre d'Honors i Distincions

La ciutat de Barcelona ha de reconèixer les activitats, les obres o les trajectòries de persones i entitats que ho mereixin, i així ho estableix expressament l’article 44 de la Carta municipal de Barcelona, Llei 22/1998, de 30 de desembre. En conseqüència, en ús de les atribucions dels ajuntaments que estableixen els articles 50.24, 189, 190 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un Reglament d’honors i distincions, que té per objecte establir les diferents tipologies d’honors i distincions de què disposa la ciutat de Barcelona per reconèixer i honorar els ciutadans i ciutadanes, les institucions i les entitats que hagin excel·lit en els seus àmbits respectius i hagin contribuït al prestigi de la ciutat de Barcelona i dels valors ciutadans que la defineixen i li són propis.

Registre anual dels honors i distincions:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Reglament Municipal dels honors i les distincions

Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Barcelona (accés a l'anunci del BOPB)

 

Última actualització 09/07/2018