Esteu aquí

Quines activitats de tractament fa l'Ajuntament de Barcelona?

L'Ajuntament de Barcelona és responsable de tots els tractaments de dades personals que faci en l'exercici de les seves funcions, competències i poders públics conferits mitjançant disposicions legals, en la prestació de serveis als ciutadans i, amb caràcter general, en tots els àmbits de la gestió de la ciutat.

Els tractaments de dades personals que duu a terme l'Ajuntament de Barcelona es legitimen en les bases jurídiques següents (en ordre de rellevància):

1.- Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics
Exemple: Carta municipal, Llei reguladora de les hisendes locals, etcètera.

2.- Compliment d'una obligació legal
Exemple: Llei del procediment administratiu, Llei de bases de règim local, etcètera.

3.- Consentiment del/la ciutadà/ana
Casos excepcionals: butlletins
 

Exemples d'activitats de tractament:

  • Consultes, reclamacions i peticions formalitzades per la ciutadania
  • Alta al Padró municipal d'habitants
  • Llicències i permisos
  • Ajuts per al lloguer
  • Convocatòries i processos de selecció de personal
  • Seguretat ciutadana
  • Participació ciutadana
  • Preinscripcions i matriculacions en centres d'ensenyament públic

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques

Accesos directes a informació relativa a les dades personals

Última actualització 24/03/2020