Esteu aquí

Jaume Collboni Cuadrado

Partit dels Socialistes de Catalunya

Declaracions d'activitats

Declaració inicial14.06.2019

C.1
Activitats públiques
C.1. Activitats públiques
C.1.1
Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
C.1.1. Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
Regidor
Ajuntament de Barcelona
92601 €
4000 €
0 €
0 €
0
Membre de la Junta de Govern
Àrea Metropolitana de Barcelona
0 €
0 €
730 €
554 €
22
Membre del Consell Metropolità
Àrea Metropolitana de Barcelona
0 €
0 €
730 €
554 €
11

Càrrec

Regidor

Organisme

Ajuntament de Barcelona

Retribució bruta anual

92601 €

Retribució neta mensual

4000 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Membre de la Junta de Govern

Organisme

Àrea Metropolitana de Barcelona

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

730 €

Import net dieta

554 €

Núm. aprox de sessions

22

Càrrec

Membre del Consell Metropolità

Organisme

Àrea Metropolitana de Barcelona

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

730 €

Import net dieta

554 €

Núm. aprox de sessions

11

C.1.2
Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
C.1.2. Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
Res a declarar
C.1.3
Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
C.1.3. Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
Res a declarar
C.2
Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
C.2. Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
Denominació
Activitat
Càrrec
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
Raval Edicions SLU
LLibre (Autor)
Cap
600 €
0 €
0 €
0 €
0

Denominació

Raval Edicions SLU

Activitat

LLibre (Autor)

Càrrec

Cap

Retribució bruta anual

600 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

D
Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
D. Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
Relació d’activitats i càrrecs no inclosos en els apartats anteriors que exerceix el/la interessat/da en la data de la declaració i pel quals no percep cap retribució, indemnització o dieta.
Denominació
Ens, entitat o organisme
MEMBRE DEL PLE
CONSORCI ZONA FRANCA
MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
BSM

Denominació

MEMBRE DEL PLE

Ens, entitat o organisme

CONSORCI ZONA FRANCA

Denominació

MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Ens, entitat o organisme

BSM

E
Observacions, aclariments o ampliació de dades
E. Observacions, aclariments o ampliació de dades
Els imports econòmics corresponents a les dietes i indemnitzacions es cediran o aportaran íntegrament a organitzacions i entitats, d'acord amb el compromís assumit pels Regidors i Regidores del Grup Municipal Socialista

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970