Esteu aquí

Francesc Xavier Marcé Carol

Partit dels Socialistes de Catalunya

Declaracions d'activitats

Declaració inicial06.06.2019

C.1
Activitats públiques
C.1. Activitats públiques
C.1.1
Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
C.1.1. Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
Assessor Grup Municipal Socialista
Ajuntament de Barcelona
75000 €
54000 €
0 €
0 €
0

Càrrec

Assessor Grup Municipal Socialista

Organisme

Ajuntament de Barcelona

Retribució bruta anual

75000 €

Retribució neta mensual

54000 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

C.1.2
Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
C.1.2. Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Núm. aprox de sessions
professor associat trimestre
universitat Pompeu Fabra
4000 €
2880 €
0 €
0

Càrrec

professor associat trimestre

Organisme

universitat Pompeu Fabra

Retribució bruta anual

4000 €

Retribució neta mensual

2880 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

C.1.3
Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
C.1.3. Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
Res a declarar
C.2
Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
C.2. Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
Denominació
Activitat
Càrrec
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
Universitat Ramón LLull (Blanquerna)
ensenyament
professor associat trimestre
6500 €
4800 €
0 €
0 €
0

Denominació

Universitat Ramón LLull (Blanquerna)

Activitat

ensenyament

Càrrec

professor associat trimestre

Retribució bruta anual

6500 €

Retribució neta mensual

4800 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

D
Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
D. Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
Relació d’activitats i càrrecs no inclosos en els apartats anteriors que exerceix el/la interessat/da en la data de la declaració i pel quals no percep cap retribució, indemnització o dieta.
Denominació
Ens, entitat o organisme
vocal consell administració
ICUB
vocal consell administració
Fundació Barcelona Cultura
Vocal Junta
Cercle de Cultura
Membre Consell de Ciutat
Ajuntament l'Hospitalet

Denominació

vocal consell administració

Ens, entitat o organisme

ICUB

Denominació

vocal consell administració

Ens, entitat o organisme

Fundació Barcelona Cultura

Denominació

Vocal Junta

Ens, entitat o organisme

Cercle de Cultura

Denominació

Membre Consell de Ciutat

Ens, entitat o organisme

Ajuntament l'Hospitalet

Variació19.06.2019

C.1
Activitats públiques
C.1. Activitats públiques
C.1.1
Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
C.1.1. Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
Assessor Grup Municipal Socialista
Ajuntament de Barcelona
75000 €
3619 €
0 €
0 €
0

Càrrec

Assessor Grup Municipal Socialista

Organisme

Ajuntament de Barcelona

Retribució bruta anual

75000 €

Retribució neta mensual

3619 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

C.1.2
Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
C.1.2. Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Núm. aprox de sessions
professor associat trimestre
universitat Pompeu Fabra
4000 €
669 €
0 €
0

Càrrec

professor associat trimestre

Organisme

universitat Pompeu Fabra

Retribució bruta anual

4000 €

Retribució neta mensual

669 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

C.2
Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
C.2. Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
Denominació
Activitat
Càrrec
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
Universitat Ramón LLull (Blanquerna)
ensenyament
professor associat trimestre
6500 €
750 €
0 €
0 €
0

Denominació

Universitat Ramón LLull (Blanquerna)

Activitat

ensenyament

Càrrec

professor associat trimestre

Retribució bruta anual

6500 €

Retribució neta mensual

750 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

E
Observacions, aclariments o ampliació de dades
E. Observacions, aclariments o ampliació de dades
S'han corregit les retribucions universitaries (adaptant-les a nòmines mensuals netes). A considerar que ambdues activitats són trimestrals i les nòmines corresponen a 5,5 mesos (URLL) i 4,5 mesos (UPF).

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970