Agent de la Guàrdia Urbana

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE PLACES D’AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE (CONVOCATÒRIA GUB 2023)

Ajuntament de Barcelona

TERMINI DE PRESENTACIÓ TANCAT

Darrera actualització:

13/06/2024

RESUM

128 PLACES

 • Característiques de la convocatòria:

  Classe de personal: Funcionari/ària de carrera

  Escala: Administració especial, subescala de serveis especials

  Categoria: Agent de la Guàrdia Urbana

  Grup de titulació: Grup C, subgrup C1

  Nivell: 16

 • Període d'inscripció:

  Del 30 de novembre al 19 de desembre del 2023 (ambdós inclosos).

 • Reserva de places:

  Es reserva el 40% de places per a dones

 • Requisits destacats:

  Tenir la nacionalitat espanyola, haver complert 18 anys, tenir la titulació necessària, el permís de conduir de la classe B i A2 i no tenir antecedents penals.

 • Taxa d'inscripció telemàtica:

  Import de 16,12€ per cada sol·licitud de presentació realitzada.

AVISOS

 • 13/06/2024

  Convocatòria de proves i presentació de mèrits

  S'ha publicat la convocatòria de la 2a part de la 6a prova (Entrevista) dels candidats de la 2a crida,

 • 11/06/2024

  Convocatòria de proves i presentació de mèrits

  S'ha publicat la convocatòria de la 7a prova (Mèdiques) així com la convocatòria del vestuari i de la compulsa de la documentació.

 • 11/06/2024

  Resultat de les proves i mèrits

  S'ha publicat el resultat de la 6a prova (prova de personalitat i de competències)

 • 03/05/2024

  Convocatòria de proves i presentació de mèrits

  S'ha publicat la convocatòria de la 2a part de la 6a prova (Entrevsita)

 • 03/05/2024

  Resultat de les proves i mèrits

  S'han publicat els resultats de la 4a prova (Aptitud física), 5a prova (Català) i el sumatori de les primeres quatre proves.

 • 18/04/2024

  Convocatòria de proves i presentació de mèrits

  S'ha publicat la convocatòria de la 4a prova (Prova d'aptitud física)

 • 17/04/2024

  Resultat de les proves i mèrits

  S'han publicat els resultats de la 1a prova (Prova cultural i teòrica), 2a prova (Tests aptitudinals) i 3a prova (Coneixements de llengua estrangera).

 • 19/03/2024

  Convocatòria de proves i presentació de mèrits

  S'ha publicat la convocatòria de la prova de català

 • 29/02/2024

  Convocatòria

  S'ha publicat convocatòria de proves per al 16 de març 2024 i previsió de calendari.

 • 26/02/2024

  Llista de persones admeses i excloses

  S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses.

 • 09/02/2024

  Avisos, notes informatives i altres

  S'ha publicat un avís de convocatòria de proves

CALENDARI I ESTAT DEL PROCÉS

 • Inici

  Publicació de les bases

 • del 30 de novembre al 19 de desembre 2023

  Presentació de sol·licituds

 • 25 de gener de 2024

  Llista provisional de persones admeses i excloses

 • del 26 de gener al 8 de febrer de 2024

  Esmenes a la llista provisional de persones admeses i excloses

 • 26 de febrer de 2024

  Llista definitiva de persones admeses i excloses

 • 16 de març de 2024

  1a prova (cultural i teòrica), 2a prova (tests aptitudinals), 3a prova (prova de coneixements de llengua estrangera) i 1a part de la 6a prova (test de personalitat i competències)

 • 23 de març de 2024

  5a prova (prova de català)

 • 29 i 30 d'abril de 2024

  4a prova (prova d'aptitud física)

 • del 9 de maig al 5 de juny de 2024

  2a part de la 6a prova (entrevistes)

 • 2a quinzena de juny de 2024

  7a prova (proves mèdiques)

 • Entre 8 i 9 mesos

  Fase de formació (curs selectiu de l'ISPC)

 • +12 mesos

  Fase de pràctiques a les Unitats Operatives

 • Resolució

  Classificació final i proposta de nomentament

Aquest calendari és una previsió. Les dates oficials s’informaran amb els corresponents anuncis.

COM FUNCIONA AQUESTA CONVOCATÒRIA?

  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola.
  • Edat: haver complert els 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Titulació: tenir el títol de batxillerat, de tècnic/a o un altre d'equivalent o superior.
  • Permís de conduir: tenir els permisos de conduir de la classe B i A2 sense la limitació que comporta el codi 78.
  • Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  • Habilitació: no haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari.
  • Taxa: satisfer la taxa d’inscripció que pertoqui en cada cas.
  • Altres: els altres requisits específics descrits a les bases de cada convocatòria.

  Hauràs de reunir els requisits durant tot el procés selectiu.

 • Presenta la teva sol·licitud de participació prioritàriament de forma telemàtica:

  • Si no ets treballador de l'Ajuntament de Barcelona, a través del botó "Accedeix al Tràmit" que trobaràs en aquesta convocatòria.
  • Si ets treballador Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, hauràs d'accedir a la convocatòria a través de la Intranet Municipal, i fer clic al botó "Accedeix al tràmit".

  Mentre el termini d’inscripcions estigui obert, podràs entrar al tràmit tantes vegades com ho necessitis per afegir o canviar alguna dada.

  Més informació a l'annex II de les bases de la convocatòria.

  • Taxa per a la inscripció telemàtica: 16,12€
  • Taxa per a la inscripció no telemàtica: 32,24€

  Hauràs d'efectuar el pagament de la taxa per cada sol·licitud d'inscripció que presentis.
  Més informació a l'annex V de les bases de la convocatòria.

 • El procés selectiu consta de 3 fases:

  1. Fase d'oposició: Durant aquesta fase es duen a terme les proves selectives assenyalades a les bases de la convocatòria. Les proves són obligatòries i eliminatòries, a excepció de la prova de llengua estrangera, obligatòria i no eliminatòria. Resten eliminades les persones que no obtinguin una puntuació igual o superior a la indicada a les bases.
  2. Fase de formació (curs selectiu): Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
  3. Fase de pràctiques: Les persones nomenades funcionàries en pràctiques hauran de superar un període de pràctiques professionals, amb caràcter obligatori i eliminatori, de 12 mesos a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
 • La fase d'oposició està formada per 7 proves, totes obligatòries i eliminatòries, a excepció de la prova de coneixements de llengua estrangera, que serà obligatòria i no eliminatòria:

  1 - Prova cultural i teòrica (24 punts)

  Aquesta prova consistirà a contestar un qüestionari de preguntes tipus test.

  2 - Tests aptitudinals (10 punts)

  Consistirà en la resolució d’un o més tests per valorar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament.

  3 - Prova de llengua estrangera (5 punts)

  Consistirà en la realització d’un qüestionari tipus test de coneixements escrits de nivell intermedi B2 (MERC) de llengua anglesa, alemanya, àrab, francesa, italiana, xinesa o urdú.

  4 - Prova d’aptitud física (6 punts)

  Consistirà en la realització d’exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, la força estàtica màxima, la potència aeròbica màxima, entre d’altres.

  5 - Prova de català (apte/no apte)

  Les persones aspirants que no puguin acreditar el coneixement de la llengua catalana amb el certificat B2 (antic B) o superior, hauran de fer aquesta prova.

  Als efectes d’exempció consulta les bases de la convocatòria.

  6 - Proves de personalitat i competències

  Consistirà en la resolució de tres qüestionaris i una entrevista personal per mesurar, els trets de personalitat bàsics, els trets clínics, l’adaptació personal i social a l’entorn i el grau d’adequació al perfil demanat.

  7 - Proves mèdiques (apte/no apte)

  Consistirà en un reconeixement mèdic realitzat per personal mèdic col·legiat per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes.

  Et convidem a consultar el punt 7.1 de la Fase d'oposició de les bases reguladores de la convocatòria per conèixer les proves de manera més detallada.

 • En aquesta pàgina web, a l'apartat "Avisos, notes informatives i altres" es publicaran els avisos de previsió de convocatòria de les proves.

  Posteriorment, a l'apartat "Convocatòria de proves i presentació de mèrits", es publica l'anunci oficial de la convocatòria de la/les prova/es. Aquest anunci indicarà el lloc, dia i hora de realització de la/les prova/es.

 • En aquesta pàgina web, a l'apartat de "Resultat de les proves i mèrits", es publicarà:

  • Els resultats provisionals de les persones aspirants admeses. La publicació d'aquests resultats provisionals obre un període d'esmenes.
  • Durant el període d'esmenes podràs accedir de nou al tràmit i presentar les al·legacions que consideris oportunes.
  • Una vegada passat aquest termini, es publicaran els resultats definitius de la prova corresponent o de la valoració dels mèrits. Les al·legacions es consideraran resoltes amb aquesta publicació.
 • Es publicarà la Classificació final i la Proposta de nomenament a l'apartat de Resolució de la convocatòria.

  El Tribunal Qualificador proposarà a l'òrgan competent el nomenament com a personal funcionari en pràctiques de les persones aspirants que hagin obtingut les millors puntuacions, coincidint amb el nombre de places convocades.

  Les persones aspirants proposades hauran de superar el curs de Formació Bàsica de Policia a l’Escola de Policia de Catalunya.

  Superada la fase de formació (curs selectiu) es proposarà l’inici de les pràctiques a les Unitats Operatives.

 • El Tribunal elevarà a l'òrgan competent la proposta de nomenament com a funcionaris/ària de carrera de les persones aspirants que hagin superat la fase de pràctiques a les Unitats Operatives.

  Arribat a aquest punt, es posaran en contacte amb les persones guanyadores per signar el nomenament com a personal funcionari de carrera.

  Les persones nomenades disposaran del termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del seu nomenament a la Gaseta Municipal per fer el jurament o promesa i prendre possessió. La manca de jurament (o promesa) o de la presa de possessió comportarà la pèrdua de tots els drets.

Comparteix aquest contingut