Bomber/a del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS)

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 60 PLACES DE BOMBER/A DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL, PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

Ajuntament de Barcelona

TERMINI DE PRESENTACIÓ TANCAT

Darrera actualització:

15/06/2024

RESUM

60 PLACES

 • Característiques de la convocatòria:

  Classe de personal: Funcionari/ària de carrera

  Escala: Administració especial, sotsescala de serveis especials

  Categoria: Bomber/a

  Grup de titulació: Grup C, subgrup C2

  Nivell: 16

 • Període d'inscripció:

  Del 9 de novembre al 29 de novembre del 2023 (ambdós inclosos).

 • Reserva de places:

  Es reserva el 25% de places per a dones

 • Requisits destacats:

  Tenir la nacionalitat espanyola, haver complert 16 anys, tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, equivalent o superior i el permís de conduir de la classe C.

 • Taxa d'inscripció telemàtica:

  Import de 16,12€ per cada sol·licitud de presentació realitzada.

AVISOS

 • 07/06/2024

  Convocatòria de proves i presentació de mèrits

  S'ha publicat al convocatòria de la 2a part de la 6a prova dels àmbits d'edificació i obra civil, de mecànica i d'instal·lacions elèctriques. També s'ha publicat la convocatòria de la 1a i 2a part de la 6a prova de l'àmbit professional sanitari.

 • 31/05/2024

  Qüestionaris i solucionaris

  S'han publicat els qüestionaris i solucionaris de 3 àmbits de la 1a part de la 6a prova (Exercici de coneixements tècnics).

 • 31/05/2024

  Resultat de les proves i mèrits

  S'ha publicat rectificació de resultats de la 5a prova (aptitud física) i sumatori de la 1a, 2a i 5a prova.

 • 21/05/2024

  Convocatòria de proves i presentació de mèrits

  S'ha publicat la convocatòria de la 1a part de la 6a prova (Exercici de coneixements tècnics).

 • 13/05/2024

  Resultat de les proves i mèrits

  S'ha publicat el resultat de la 5a prova (Aptitud física) i el sumatori de la 1a, 2a i 5a prova.

 • 19/04/2024

  Convocatòria de proves i presentació de mèrits

  S'ha publicat la convocatòria de la 4a prova (Prova d'aptitud física)

 • 19/04/2024

  Resultat de les proves i mèrits

  S'han publicat els resultats definitius de la 2a prova (Prova de coneixements de llengua estrangera) i de la 3a prova (Prova de català)

 • 03/04/2024

  Resultat de les proves i mèrits

  S'han publicat els resultats provisionals de la 1a prova (Prova de Coneixements)

 • 19/03/2024

  Convocatòria de proves i presentació de mèrits

  S'ha publicat la convocatòria de la prova de llengua catalana

 • 29/02/2024

  Convocatòria

  S'ha publicat convocatòria de proves per al 16 de març 2024 i previsió de calendari.

 • 07/02/2024

  Llista de persones admeses i excloses

  S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses.

 • 09/02/2024

  Avisos, notes informatives i altres

  S'ha publicat un avís de convocatòria de proves

CALENDARI I ESTAT DEL PROCÉS

 • Inici

  Publicació de les bases

 • del 9 de novembre al 29 de novembre 2023

  Presentació de sol·licituds i mèrits

 • 9 de gener 2024

  Llista provisional de persones admeses i excloses

 • 7 de febrer 2024

  Llista definitiva de persones admeses i excloses

 • 16 de març de 2024

  1er exercici de la 1a prova (coneixements del temari general), del 2n exercici de la 1a prova (coneixements del temari específic), 2a prova (coneixements de llengua estrangera) i 1a part de la 7a prova (personalitat i competències)

 • 23 de març de 2024

  3a prova (prova de català)

 • 27 i 28 d’abril de 2024

  5a prova (prova d’aptitud física)

 • 2a quinzena de maig i 1a quinzena de juny de 2024

  6a prova (prova pràctica)

 • 2a quinzena de juny i 1a quinzena de juliol de 2024

  2a part de la 7a prova (entrevistes)

 • 2a quinzena de setembre de 2024

  8a prova (prova de conducció)

 • Finals de setembre i 1a quinzena d’octubre de 2024

  9a prova (proves mèdiques)

 • +2 mesos

  Fase de concurs

 • Entre 4 i 6 mesos

  Fase de formació (curs selectiu)

 • +6 mesos

  Fase de pràctiques

 • Resolució

  Classificació final i proposta de nomentament

Aquest calendari és una previsió. Les dates oficials s’informaran amb els corresponents anuncis.

COM FUNCIONA AQUESTA CONVOCATÒRIA?

  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la UE. També podràs prendre-hi part si:
    • Ets nacional d’un estat en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res en virtut de tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya.
    • Ets cònjuge d’espanyol/a o de nacional d’altres membres de la UE.
    • Ets descendent de menys de 21 anys, o més gran però dependent, d’espanyol/a o de nacional d’altres membres de la UE o del/de la cònjuge d’aquests o d’aquestes.
  • Edat: haver complert els 16 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Titulació: graduat en Educació Secundària Obligatòria, equivalent o superior.
  • Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  • Habilitació: no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari
  • Taxa: satisfer la taxa d’inscripció que pertoqui en cada cas.
  • Permís de conduir: tenir els permís de conduir de la classe C.
  • Altres: els altres requisits específics descrits a les bases de cada convocatòria.

  Hauràs de reunir els requisits durant tot el procés selectiu.

 • Ho hauràs de realitzar durant el període de presentació de sol·licituds, abans de tramitar la sol·licitud de participació:

  • Si no ets treballador de l'Ajuntament de Barcelona, fes clic al botó "Accedeix al currículum" per relacionar els mèrits a valorar pel tribunal qualificador. Pots consultar la Guía ràpida d'accés al meu currículum.
  • Si ets treballador Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, hauràs d'accedir a la convocatòria a través de la Intranet Municipal, i fer clic al botó "Accedeix al currículum". Actualitza, si s'escau, la relació de mèrits que vols presentar.

  Consulta l'annex I de les bases de la convocatòria per seguir les instruccions per a la presentació dels mèrits per ser valorats a la fase de concurs.

 • Una vegada omplert el currículum, presenta la teva sol·licitud de participació en el procés selectiu, prioritàriament de forma telemàtica:

  • Si no ets treballador de l'Ajuntament de Barcelona, a través del botó "Accedeix al Tràmit" que trobaràs en aquesta convocatòria.
  • Si ets treballador Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, hauràs d'accedir a la convocatòria a través de la Intranet Municipal, i fer clic al botó "Accedeix al tràmit".

  Mentre el termini d’inscripcions estigui obert, podràs entrar al tràmit tantes vegades com ho necessitis per afegir o canviar alguna dada.

  Més informació a l'annex I de les bases de la convocatòria.

  • Taxa per a la inscripció telemàtica: 16,12€
  • Taxa per a la inscripció no telemàtica: 32,24€

  Hauràs d'efectuar el pagament de la taxa per cada sol·licitud d'inscripció que presentis.

  Més informació a l'annex VII de les bases de la convocatòria.

 • El procés selectiu consta de 4 fases:

  1. Fase d'oposició: Durant aquesta fase es duen a terme les proves selectives assenyalades a les bases de la convocatòria. Les proves són obligatòries i eliminatòries, a excepció de la prova de llengua estrangera, obligatòria i no eliminatòria. Resten eliminades les persones que no obtinguin una puntuació igual o superior a la indicada a les bases.
  2. Fase de concurs: Aquesta fase no té caràcter eliminatori. Consisteix en la valoració dels mèrits que relacionats en "El meu currículum". Es valoraran els mèrits assolits fins a l'últim dia de presentació de sol·licituds.
  3. Fase de formació (curs selectiu): Consisteix en la superació curs de formació d'una durada de 900 hores lectives a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  4. Fase de pràctiques: Les persones nomenades funcionàries en pràctiques hauran de superar un període de pràctiques professionals, amb caràcter obligatori i eliminatori, d'una durada mínima de 6 mesos en un o més parcs i/o Centre de Gestió d'Emergències.
 • La fase d'oposició està formada per 9 proves, totes obligatòries i eliminatòries, a excepció de la prova de coneixements de llengua estrangera, que serà obligatòria i no eliminatòria:

  1 - Prova de coneixements (20 punts)

  Aquesta prova consistirà en la realització de 2 exercicis obligatoris:

  • Primer exercici. Test de coneixements del temari general (0 a 5 punts). Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 2,50 punts.
  • Segon exercici. Test de coneixements del temari específic (0 a 15 punts). Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 7,50 punts.

  2 - Prova de llengua estrangera (3 punts)

  Consistirà en la realització d’un qüestionari tipus test de coneixements escrits de nivell intermedi B2 (MERC) de llengua anglesa, alemanya, àrab, francesa, italiana, xinesa o urdú.

  3 - Prova de català (apte/no apte)

  Les persones aspirants que no puguin acreditar el coneixement de la llengua catalana amb el certificat B2 (antic B) o superior, hauran de fer aquesta prova.

  Als efectes d’exempció consulta les bases de la convocatòria.

  4 - Prova de castellà (apte/no apte)

  Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o que no puguin acreditar el coneixement de la llengua castellana, hauran de realitzar aquesta prova.

  Als efectes d’exempció consulta les bases de la convocatòria.

  5 - Prova d’aptitud física (19 punts)

  Consistirà en la realització de 5 exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, la força estàtica màxima, la potència aeròbica màxima, entre d’altres.

  Quedaran eliminades les persones que no aconsegueixin una puntuació igual o superior a 9,50 punts.

  6 - Prova pràctica d’oficis (22 punts)

  Consistirà en un o més exercicis teòrico-pràctics destinats a valorar els coneixements tècnics, la utilització adequada de materials i eines, i les destreses bàsiques d'un dels àmbits professionals que es relacionen a les bases de la convocatòria.

  Seran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una puntuació mínima d´11 punts.

  7 - Proves de personalitat i de competències (6 punts)

  Consistirà en la resolució de tres qüestionaris i una entrevista personal per mesurar, els trets de personalitat bàsics, els trets clínics, l’adaptació personal i social a l’entorn i el grau d’adequació al perfil demanat.

  Per tal de superar la prova, la persona aspirant hauràs de complir dos requisits:

  • Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències.
  • Obtenir una puntuació mínima de 3,45 punts en la suma de totes les competències.

  8 - Prova de conducció (18 punts)

  Consistirà en un exercici pràctic de circulació en un circuit urbà, i un exercici de maniobres en un circuit tancat, amb un vehicle pesant.

  Seran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 9 punts.

  9 - Proves mèdiques

  Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per professionals mèdics col·legiats, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes a l'annex V de les bases.

  Et convidem a consultar el punt 8 de la Fase d'oposició de les bases reguladores de la convocatòria per conèixer les proves de manera més detallada.

 • En aquesta pàgina web, a l'apartat "Avisos, notes informatives i altres" es publicaran els avisos de previsió de convocatòria de les proves.

  Posteriorment, a l'apartat "Convocatòria de proves i presentació de mèrits", es publica l'anunci oficial de la convocatòria de la/les prova/es. Aquest anunci indicarà el lloc, dia i hora de realització de la/les prova/es.

 • En aquesta pàgina web, a l'apartat de "Resultat de les proves i mèrits", es publicarà:

  • Els resultats provisionals de les persones aspirants admeses. La publicació d'aquests resultats provisionals obre un període d'esmenes.
  • Durant el període d'esmenes podràs accedir de nou al tràmit i presentar les al·legacions que consideris oportunes.
  • Una vegada passat aquest termini, es publicaran els resultats definitius de la prova corresponent o de la valoració dels mèrits. Les al·legacions es consideraran resoltes amb aquesta publicació.
 • Es publicarà la Classificació final i la Proposta de nomenament a l'apartat de Resolució de la convocatòria.

  El Tribunal Qualificador proposarà a l'òrgan competent el nomenament com a personal funcionari en pràctiques de les persones aspirants que hagin obtingut les millors puntuacions, coincidint amb el nombre de places convocades.

  Les persones aspirants proposades hauran de superar el curs de Formació Bàsica a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya.

  Superada la fase de formació (curs selectiu) es proposarà l’inici de les pràctiques selectives a un o més Parcs i/o al Centre de Gestió d'Emergències.

 • Es publicarà un anunci de la convocatòria per compulsar la documentació.

  Aquest anunci indicarà a les persones aspirants proposades, el dia i la hora que hauran de venir a presentar els documents acreditatius originals de cadascun dels requisits de participació i mèrits al·legats que no s'hagin pogut comprovar d'ofici.

  Es podrà convocar a les següents persones per ordre de puntuació, davant possibles vacants.

 • El Tribunal elevarà a l'òrgan competent la proposta de nomenament com a funcionaris/ària de carrera de les persones aspirants que hagin superat la fase de pràctiques selectives.

  Arribat a aquest punt, es posaran en contacte amb les persones guanyadores per signar el nomenament com a personal funcionari de carrera.

  Les persones nomenades disposaran del termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del seu nomenament a la Gaseta Municipal per fer el jurament o promesa i prendre possessió. La manca de jurament (o promesa) o de la presa de possessió comportarà la pèrdua de tots els drets.

Comparteix aquest contingut