Convocatòries de 6 categories del subgrup C2 i grup AP (antic grup E)

Convocatòria per a la cobertura de places del subgrup C2 i grup agrupacions professionals (AP) de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant concurs oposició lliure

Ajuntament de Barcelona

TERMINI DE PRESENTACIÓ TANCAT

Darrera actualització:

16/05/2024

RESUM

221 PLACES

Subgrup C2 i grup AP

 • Informació de la convocatòria:

  Convocatòria per a la cobertura de 175 places del subgrup C2 i 46 places d'agrupacions professionals (AP) de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant concurs oposició lliure.

  Les característiques de les places convocades les trobaràs a l'annex I de les bases de la convocatòria.

 • Període d’inscripció:

  Del 12 al 31 de maig de 2023 (ambdós inclosos).

 • Torn reservat a persones amb discapacitat:

  • 5 places a Auxiliar Administratiu/iva
  • 2 places a Subaltern/a
 • Requisits de titulació:

  Posseir el títol indicat a l'annex I de les bases de la convocatòria, en la categoria que et presentes.

 • Taxa d'inscripció telemàtica:

  16,12€ per a subgrup C2 i grup AP

AVISOS

 • 16/05/2024

  Resultat de les proves i mèrits

  S'ha publicat els resultats definitius del 1r exercici de la 1a prova (prova pràctica)

 • 12/03/2024

  Resultat de les proves i mèrits

  S'ha publicat els resultats provisionals del 1r exercici de la 1a prova (prova pràctica) i obertura termini al·legacions als resultats

CALENDARI I ESTAT DEL PROCÉS

 • 11 de maig 2023

  Publicació de les bases

 • del 12 al 31 de maig 2023

  Presentació de mèrits

 • del 12 al 31 de maig 2023

  Presentació de sol•licituds

 • 18 de setembre 2023

  Llista provisional de persones admeses i excloses

 • del 19 de setembre al 3 d'octubre 2023

  Esmenes a la llista provisional de persones admeses i excloses

 • 21 de novembre 2023

  Llista definitiva de persones admeses i excloses

 • 16 de desembre 2023

  Prova pràctica

 • 12 de març de 2024

  Resultats provisionals de la prova pràctica

 • del 13 al 18 de març de 2024

  Presentació al·legacions als resultats provisionals de la prova pràctica

 • 16 de maig de 2024

  Resultats definitius de la prova pràctica

 • últim trimestre de 2024

  Prova del temari

 • -

  Mèrits provisionals

 • -

  Mèrits definitius

 • Resolució

  Classificació final i proposta de nomenaments

Aquest calendari és una previsió. Les dates oficials s’informaran amb els corresponents anuncis.

COM FUNCIONA AQUESTA CONVOCATÒRIA?

  • 1 plaça en torn lliure - Auxiliar de laboratori
  • 158 places en torn lliure i 5 en torn de reserva - Auxiliar administratiu/iva
  • 7 places en torn lliure - Conductor/a
  • 4 places en torn lliure- Auxiliar suport logístic
  • 37 places en torn lliure i 2 en torn de reserva - Subaltern/a
  • 7 places en torn lliure - Personal de Suport de Biblioteques
  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la UE.
  • Edat: 16 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Titulació: complir amb la titulació que s'indica a l'annex I de les bases de la convocatòria.
  • Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  • Habilitació: no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari
  • Relació laboral: no ser funcionari/ària de carrera o contractat/ada laboral fix de l'Ajuntament de Barcelona en la mateixa categoria.
  • Taxa: abonar la taxa d’inscripció corresponent.
  • Altres: complir amb els requisits específics descrits a l'annex I de les bases de cada convocatòria.

  Hauràs de reunir els requisits durant tot el procés selectiu.

 • Ho hauràs de fer durant el període de presentació de sol·licituds, abans de tramitar la sol·licitud de participació:

  • Si no ets treballador de l'Ajuntament de Barcelona, fes clic al botó "Accedeix al currículum" per relacionar els mèrits a valorar pel tribunal qualificador. Pots consultar la Guia ràpida d'accés al meu currículum.
  • Si ets treballador Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, hauràs d'accedir a la convocatòria a través de la Intranet Municipal, i fer clic al botó "Accedeix al currículum". Actualitza, si s'escau, la relació de mèrits que vols presentar.

  Tingues en compte que es valoraran els mèrits assolits fins a l'últim dia de presentació de sol·licituds.

  Consulta l'annex II de les bases de la convocatòria per seguir les instruccions per a la presentació dels mèrits per ser valorats a la fase de concurs.

 • Una vegada omplert el currículum, presenta la teva sol·licitud de participació en el procés selectiu, prioritàriament de forma telemàtica:

  • Si no ets treballador de l'Ajuntament de Barcelona, a través del botó "Accedeix al Tràmit" que trobaràs en aquesta convocatòria.
  • Si ets treballador Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, hauràs d'accedir a la convocatòria a través de la Intranet Municipal, i fer clic al botó "Accedeix al tràmit".

  Mentre el termini d’inscripcions estigui obert, podràs entrar al tràmit tantes vegades com ho necessitis per afegir o canviar alguna dada.

  Més informació a l'annex II de les bases de la convocatòria.

 • Taxa per a la inscripció telemàtica:

  • Per al subgrup C2 i grup AP: 16,12 €

  Taxa per a la inscripció no telemàtica:

  • Per al subgrup C2 i grup AP: 32,24 €

  Hauràs d'efectuar el pagament de la taxa per cada sol·licitud d'inscripció que presentis.

  Més informació a l'annex IV de les bases de la convocatòria.

 • El procés consta de 3 fases:

  1. Fase d'oposició: Durant aquesta fase es duen a terme les proves selectives assenyalades a les bases de la convocatòria. Les proves són obligatòries i eliminatòries. Resten eliminades les persones que no obtinguin una puntuació igual o superior a la indicada a les bases.
  2. Fase de concurs: Aquesta fase no té caràcter eliminatori. Consisteix en la valoració dels mèrits que relacionats en "El meu currículum". Es valoraran els mèrits assolits fins a l'últim dia de presentació de sol·licituds.
  3. Fase de formació pràctica selectiva o prova: Les persones nomenades funcionàries en pràctiques hauran de superar un període de formació pràctica selectiva de 2 mesos en el cas del subgrup C2 i grup AP.
 • La fase d'oposició està formada per 3 proves, totes obligatòries i eliminatòries:

  1 - Prova de coneixements (60 punts)

  Aquesta prova consistirà en la realització de 2 exercicis obligatoris:

  • Primer exercici. Prova pràctica (0 a 25 punts)
  • Segon exercici. Test de coneixements del temari (0 a 35 punts)

  Quedaran eliminades les persones que no obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts.

  2 - Prova de llengua catalana (apte/no apte)

  Les persones aspirants que no puguin acreditar el coneixement de la llengua catalana amb el certificat C1 (antic Nivell C) o superior, hauran de fer aquesta prova.

  Als efectes d’exempció consulta les bases de la convocatòria.

  3 - Prova de llengua castellana (apte/no apte)

  Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o que no puguin acreditar el coneixement de la llengua castellana, hauran de fer aquesta prova.

  Als efectes d’exempció consulta les bases de la convocatòria.

  Et convidem a consultar el punt 8 de la Fase d'oposició de les bases reguladores de la convocatòria per conèixer les proves de manera més detallada.

 • En aquesta pàgina web, a l'apartat "Avisos, notes informatives i altres" es publicaran els avisos de previsió de convocatòria de les proves.

  Posteriorment, a l'apartat "Convocatòria de proves i presentació de mèrits", es publica l'anunci oficial de la convocatòria de la/les prova/es. Aquest anunci indicarà el lloc, dia i hora de realització de la/les prova/es.

 • En aquesta pàgina web, a l'apartat de "Resultat de les proves i mèrits", es publicarà:

  • Els resultats provisionals de les persones aspirants admeses. La publicació d'aquests resultats provisionals obre un període d'esmenes.
  • Durant el període d'esmenes podràs accedir de nou al tràmit i presentar les al·legacions que consideris oportunes.
  • Una vegada passat aquest termini, es publicaran els resultats definitius de la prova corresponent o de la valoració dels mèrits. Les al·legacions es consideraran resoltes amb aquesta publicació.
 • Amb la publicació dels mèrits definitius, es publicarà la classificació final i proposta de nomenament a l'apartat de "Resolució" d'aquesta pàgina web.

  Aquesta publicació reuneix les puntuacions obtingudes a la fase d'oposició i/o concurs.

  El Tribunal Qualificador proposarà a l'òrgan competent el nomenament com a personal funcionari en pràctiques, o si s'escau personal funcionari de carrera de la categoria convocada, de les persones aspirants que hagin assolit les millors puntuacions, coincidint amb el nombre de places convocades.

 • Al final del procés, un cop publicada la classificació final de les persones guanyadores i la proposta de nomenament, es publicarà un anunci de convocatòria per compulsar la documentació.

  Aquest anunci indicarà a les persones aspirants proposades com a funcionàries de carrera o com a funcionàries en pràctiques, el lloc, dia i hora que hauran de presentar els documents acreditatius originals de cadascun dels requisits de participació i mèrits al·legats que no s'hagin pogut comprovar d'ofici.

  Es podrà convocar a les següents persones per ordre de puntuació, davant possibles vacants.

 • Arribat a aquest punt, l'òrgan competent es posarà en contacte amb les persones guanyadores per signar el nomenament com a funcionari/ària de carrera o formalitzar el contracte de les places de personal laboral.

  Disposaran del termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de la resolució a la Gaseta Municipal per fer el jurament o promesa i prendre possessió o per signar el contracte laboral fix. La manca de jurament (o promesa) o de la presa de possessió comportarà la pèrdua de tots els drets.

Comparteix aquest contingut