Informació d'interès general sobre la gestió de borses de treball

Darrera actualització:

25/10/2023

En aquesta pàgina trobaràs informació i normativa relacionada amb la constitució i el funcionament i la gestió de les borses de treball de l'Ajuntament de Barcelona i entitats municipals.

La norma vigent és l’Acord de la Comissió de Seguiment de “l’Acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona” sobre la constitució i funcionament de les borses de treball que data del mes de novembre de 2016.

Consulta l'apartat de Preguntes Freqüents per saber-ne més.

Carregant ...

Preguntes freqüents

 • Les borses de treball estan formades i ordenades pels blocs A, B i C.

  Bloc A: el formen les persones disponibles a la borsa de treball que han retornat a la borsa per la finalització, sense possibilitat de continuïtat, del seu nomenament com a interí/ina. S’ordenen per ordre de dies treballats.

  En aquest bloc es troben també les persones desactivades amb dies treballats, pels motius taxats a l’Acord de borses, i les que han acumulat dies de treball, però estan treballant en una borsa de treball d’una altra categoria, de la que també formaven part.

  Bloc B: format per les persones que han accedit a la borsa de treball per superar un procés d’ampliació de borsa procedents d’aprovar sense obtenir plaça en una Oferta Pública d’Ocupació.

  Bloc C: en aquest bloc estan les persones que han accedit a la borsa perquè han superat un procés específic per a l’ampliació de la borsa treball.

 • L’Acord de borses estableix que es poden realitzar fins a tres renuncies a un oferiment de feina.

  La tercera renúncia implica l’exclusió de la borsa de treball.

 • Quan es renuncia a un oferiment de feina la persona candidata passa al final del bloc de la borsa al que pertany.

  La tercera renúncia implica l’exclusió de la borsa de treball.

 • Es pot renunciar a la proposta de pròrroga a la finalització del nomenament vigent. S’ha de comunicar per correu electrònic a la persona responsable de la unitat organitzativa on es presta serveis.

  Es comptabilitzarà la renúncia i la persona es situarà al final de bloc A de la borsa de treball.

 • La renúncia a un nomenament en curs implica l’exclusió de la borsa de treball.

 • Una persona candidata que no hagi acumulat cap dia de prestació de serveis en una borsa de treball pot romandre fins a dos anys, des de la data de constitució de la borsa. Aquest període es pot ampliar en dos períodes de 12 mesos cadascun, sempre i quan no hi es convoqui cap procés selectiu que hagi d’ampliar la borsa de treball.

 • Es pot sol·licitar la desactivació de la borsa de treball amb motiu d’hospitalització, intervenció quirúrgica sense hospitalització, maternitat, paternitat, adopció, acolliment i violència de gènere. No es pot sol·licitar la desactivació per a cap altre motiu.

  Es pot sol·licitar a través de l’adreça de correu borses@bcn.cat, adjuntant la documentació que acrediti el motiu de la desactivació.

 • Es poden fer les consultes relacionades amb la gestió i funcionament de les borses de treball a través de l’adreça de correu borses@bcn.cat

 • L’actualització de l’estat de les borses de treball es publica mensualment a la Seu Electrònica, a l’apartat de borses de treball.

 • La persona candidata d’una borsa de treball que tingui una àrea funcional assignada, perquè així ho va manifestar en el moment de la inscripció al procés selectiu o a l’entrevista de competències, només serà cridada per a sol·licituds de personal que requereixin aquest perfil. En tot cas, si la persona es troba en primera posició a la borsa de treball i transcorren dos mesos sense que hagi estat cridada a un oferiment amb perfil, se li farà un oferiment de feina de l’àmbit comú.

 • Es pot renunciar, be sense haver arribat a prestar serveis, o a la finalització del primer nomenament, sense que s’hagi acceptat un pròrroga del mateix.

 • Impedeix la continuïtat de la persona interina en la mateixa dependència en cas de necessitat de pròrroga a la finalització del nomenament. No penalitza a l’hora de retornar a la borsa de treball en quan a posició. La persona interina retornarà al bloc A de la borsa de treball i s’ordenarà en funció dels dies treballats acumulats a l’espera d’un nou oferiment, quan hi hagi i correspongui per ordre de prelació.

  S’ha de tenir en compte que l’obtenció d’un segon informe negatiu implica l’exclusió de la borsa de treball.

 • Els criteris sobre la gestió i funcionament de les borses de treball estan recollits a l’Acord de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Condicions de Treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona.

Comparteix aquest contingut