Borses 2024 (BS2024)

Convocatòria per a l’ampliació de borses de treball de l’Ajuntament de Barcelona.

Ajuntament de Barcelona

TERMINI DE PRESENTACIÓ TANCAT

Darrera actualització:

09/07/2024

RESUM

Ampliació de borses de treball

 • Informació de la convocatòria:

  Convocatòria per a l’ampliació de borses de treball de l’Ajuntament de Barcelona.

  Les característiques de les categories convocades les trobaràs a l'annex I de les bases de la convocatòria.

 • Període d’inscripció:

  Del 20 de juny al 9 de juliol de 2024 (ambdós inclosos).

 • Torn reservat a persones amb discapacitat:

  Es reservarà un 5% de les places de cada categoria al torn de reserva per a persones amb discapacitat.

 • Requisits de titulació:

  Posseir el títol indicat a l'annex I de les bases de la convocatòria, en la categoria que et presentes.

 • Sessió informativa:

  Si estàs interessat/ada en assistir a la sessió informativa que es realitzarà el proper 1 de juliol, clica aquí per inscriure't.

AVISOS

 • 05/07/2024

  Avisos, notes informatives i altres

  S'ha publicat una nota informativa relacionada amb la categoria de TS Ciències

 • 19/06/2024

  Convocatòria

  S'ha publicat la convocatòria i les bases. Obertura de termini d'inscripcions a partir de demà i fins al 9 de juliol.

CALENDARI I ESTAT DEL PROCÉS

 • 19 de juny de 2024

  Publicació de les bases

 • +20 dies

  Presentació de sol•licituds

 • Entre 1 i 2 mesos

  Llista de persones admeses i excloses

 • Entre 3 i 6 mesos

  Proves

 • Resolució

  Entrevistes i resultats

Aquest calendari és orientatiu, cada procés té calendari intern propi.

COM FUNCIONA AQUESTA CONVOCATÒRIA?

 • Tècnic/a Superior Ciències

  Tècnic/a Superior Ciència de Dades

  Tècnic/a Superior Dret

  Tècnic/a Superior Economia

  Tècnic/a Superior Medicina

  Tècnic/a Superior TIC

  Tècnic/a Mitjà/ana Arquitectura

  Tècnic/a Mitjà/ana Enginyeria

  Tècnic/a Mitjà/ana Infermeria

  Tècnic/a Mitjà/ana Treball Social

  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la UE.
  • Edat: 16 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Titulació: complir amb la titulació que s'indica a l'annex II per cadascuna de les categories convocades.
  • Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  • Habilitació: no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari
  • Relació laboral: no ser funcionari/ària de carrera o contractat/ada laboral fix de l'Ajuntament de Barcelona en la mateixa categoria.
  • Altres: complir amb els requisits específics descrits a l'annex I de les bases de cada convocatòria.

  Hauràs de reunir els requisits durant tot el procés selectiu.

 • Abans de presentar la sol·licitud telemàtica de participació, hauràs de tenir preparat el teu currículum vitae en format PDF.

  • Les persones aspirants que NO disposin d'accés a la Intranet Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, hauran d’accedir a la web de Processos Selectius de l’Ajuntament de Barcelona https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/processosselectius/ca/convocatories, triar la convocatòria “Borses 2024 (BS2024)” i clicar al botó “ACCEDEIX AL TRÀMIT”.
  • Les persones aspirants que tenen accés a la Intranet Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, hauran d’accedir al Portal de selecció i provisió per a la plantilla municipal de la Intranet, accedint a l’opció Selecció i provisió de l’ Oficina d’Atenció al Persona, triar la convocatòria “Borses 2024 (BS2024)” i clicar al botó “ACCEDEIX AL TRÀMIT”.

  Una vegada dins del formulari, triar la categoria i el torn al qual voldràs participar, podràs emplenar la sol·licitud telemàtica de participació. A banda de la titulació i altres dades personals i de la convocatòria, també podràs seleccionar la llengua estrangera (punt 7.3. de les bases) i, si s’escau, l’àmbit o àmbits funcionals (veure punt 7.6.2. de les bases)

  Mentre el termini d’inscripcions estigui obert, podràs entrar al tràmit tantes vegades com ho necessitis per afegir o canviar alguna dada.

  Més informació a l'annex II de les bases de la convocatòria.

 • - Primera prova. Test aptitudinal (65 punts):

  Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 65 punts La puntuació
  mínima per superar-la serà de 32,5 punts.

  - Segona prova. Prova d’ofimàtica (10 punts):

  Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 10 punts. La puntuació
  mínima per superar-la serà de 2 punts.

  - Tercera prova. Prova de coneixements de llengua estrangera (25 punts):

  Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i no eliminatori. Es qualificarà fins a 25 punts.

  - Quarta prova. Prova de coneixements de llengua catalana (apte/no apte):

  Les persones aspirants que no puguin acreditar el coneixement de la llengua catalana
  amb el certificat C1 (antic Nivell C) o superior, hauran de fer aquesta prova.

  Als efectes d’exempció consulta les bases de la convocatòria.

  - Cinquena prova. Prova de coneixements de llengua castellana (apte/no apte):

  Als efectes d’exempció consulta les bases de la convocatòria.

  - Sisena prova: Proves de personalitat i de competències (apte/no apte):

  Consistirà en la realització d’un qüestionari i la realització d’una entrevista personal.

  Per a la realització de les entrevistes, l’Ajuntament de Barcelona anirà convocant,
  d’acord amb les necessitats de les diferents categories, a les persones aspirants, segons
  l’ordre de puntuació, en blocs de 20 persones, tenint en compte el percentatge del torn
  de reserva.

 • En aquesta pàgina web, a l'apartat "Avisos, notes informatives i altres" es publicaran els avisos de previsió de convocatòria de les proves.

  Posteriorment, a l'apartat "Convocatòria de proves i presentació de mèrits", es publica l'anunci oficial de la convocatòria de la/les prova/es. Aquest anunci indicarà el lloc, dia i hora de realització de la/les prova/es.

 • En aquesta pàgina web, a l'apartat de "Resultat de les proves", es publicarà:

  • Els resultats provisionals de les persones aspirants admeses. La publicació d'aquests resultats provisionals obre un període d'esmenes.
  • Durant el període d'esmenes podràs accedir de nou al tràmit i presentar les al·legacions que consideris oportunes.
  • Una vegada passat aquest termini, es publicaran els resultats definitius de la prova corresponent. Les al·legacions es consideraran resoltes amb aquesta publicació.
 • Una vegada superades totes les proves anteriors i havent realitzat l’entrevista competencial i resultat apte/a de la mateixa, es publicarà a l’apartat de “Resultats de les proves” de la pàgina web de la convocatòria, les persones aspirants seleccionades per formar part de la borsa.

  La Comissió de Selecció proposarà a l'òrgan competent l’ampliació de la borsa amb les persones seleccionades.

 • A l’apartat de "BORSES", fent clic a "Gestió de borses" trobaràs les diferents borses de treball amb l’ordre de les persones candidates que les formen. Aquestes s’actualitzen mensualment.

Comparteix aquest contingut