Avís legal

El Ajuntament de Barcelona, a través de sus webs:

Busca proporcionar una información actualizada y de calidad sobre los servicios de ciudad.

La información que se difunde por medio de esta web es la vigente en el momento de la publicación y se actualizará con la máxima celeridad posible.

La actualización de la información facilitada por terceros es responsabilidad de la persona o entidad proveedora. El Ajuntament de Barcelona velará para que los proveedores de esta información garanticen la actualización y el respecto segun la normativa vigente.

El Ajuntament de Barcelona persigue que la información que se difunde cumpla los requisitos de accesibilidad, reusabilidad y calidad previstos por la legislación vigente.

Permite acceder con independencia de la opción tecnológica de los usuarios y usuarias, particularmente mediante las tecnologías basadas en estándares abiertos.

Garantiza la seguridad y la protección de los datos personales.

Los datos de caracter personal (nombre, apellidos, dirección, etc.., ) que recoge y trata el Ajuntament de Barcelona, en su relación con el ciudadano (trámites, solicitudes, participación en plataformas, convocatorias, etc..,) se integran en los correspondientes ficheros del Ajuntament de Barcelona.

Cuando el ciudadano proporciona datos, otorga su consentimento expreso y inequívoco a que sean objecto de tractamiento. Únicamente se tratan aquellos datos que son adecuados, pertinentes y no excesivos para el cumplimiento de las finalidades previstas.

El Ajuntament de Barcelona garantiza la confidencialidad en el tractamiento de los datos de carácter personal así como la implantación de las medidas, de orden técnico y organizativo, que garanticen la seguridad de acuerdo con las previsiones de la Ley orgánica de proteción de datos de carácter personal (LOPD 15/1999, de 13 de diciembre).

El ciudadano (usuario) podrá ejercer los derechos que garanticen el control de sus datos personales: derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la normativa vigente, segun lo que se dispone en el siguiente enlace: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

Segueix una política de cookies (galetes) respectuosa amb la privacitat.

Aquest lloc web fa servir galetes pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès.

Permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que aquest avís legal preveu i que la legislació vigent imposa.

L’Ajuntament de Barcelona permet reutilitzar totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:

  • No alterar el contingut de la informació.

  • No alterar el contingut de la informació.

  • Esmentar la font de la informació.

  • No donar a entendre que l’Ajuntament patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

En tots els casos, la possibilitat de reutilitzar informació queda limitada per la necessària protecció d’altres drets, béns o interessos d’acord amb el que la legislació vigent estableix. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de garantir la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i del règim de protecció de les dades personals.

En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’hagi establert en cada cas (vegeu l’apartat “Propietat intel·lectual”). Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions de les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

Protegeix la propietat intel·lectual i industrial.

L’Ajuntament de Barcelona és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren els seus webs, o bé en té la cessió d’ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari, com també els textos, les imatges i els enregistraments que s’hi contenen. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions més enllà de les activitats directament autoritzades per la llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular.

En cas que es mostrin continguts sotmesos a una llicència Creative Commons, aquests s’especifiquen en l’apartat “Condicions específiques d’aquest web”.

Les marques, noms comercials i signes distintius que apareixen en els webs de l’Ajuntament poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o que no estigui emparat per la llei.

Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho a l’Ajuntament indicant el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

És present a diferents xarxes socials i plataformes.

L’Ajuntament és present a diferents xarxes socials i plataformes, com ara Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn o Issuu. Quan accediu a qualsevol d’aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per l’Ajuntament.

S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.

L’Ajuntament assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, hi són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada.

L’Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes a l’Ajuntament.

Condicions d’ús específiques d’aquest web

En aquest lloc web, resulten d’aplicació les consideracions generals indicades juntament amb les següents condicions d’ús específiques:

Propietat intel·lectual

Llevat que s’indiqui el contrari, les imatges d’aquest web estan sotmeses a una llicència Creative Commons BY/ND/NC (v.4)que en permet la reproducció i distribució per a finalitats no comercials.

Dades personals

En aquest web es recullen dades personals a l’apartat de contacte. D’acord amb la normativa, les dades facilitades s’incorporaran al fitxer “Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà”, amb la finalitat de gestionar el tràmit o servei sol·licitat.

Podeu exercir els drets que garanteixen el control de les vostres dades personals (drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos en la normativa vigent) d’acord amb el que es disposa en el següent enllaç: https:// seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/ proteccio-de-dades

Comparte este contenido