Esteu aquí

Protecció de dades

Per donar cobertura legal a les potestats i competències municipals, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'Ajuntament de Barcelona ha agrupat en fitxers les diverses dades personals de què disposa i, per tal de garantir-ne la confidencialitat, hi aplica les mesures de seguretat que requereix la normativa legal i la tipologia de dades que contenen on s'identifiquen les finalitats de cada fitxer que inclou dades personals.

Relació de fitxers registrats

Serveis relacionats

Respecte d'aquests fitxers, com especifica la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal ( LOPD 15/1999 de 13 de desembre) les persones tenen uns drets que els garanteixen el control de les seves dades.

Per tal d'exercir aquests drets, s'ha de concretar el fitxer amb dades personals i, si escau, especificar les dades concretes sobre les quals es vol exercir el dret.

Dret d'accés model sol·licitud

Dret de cancel·lació model sol·licitud

Dret d'oposició model de sol·licitud

Dret de rectificació model de  sol·licitud

Models per l'exercici de drets per gravacions amb càmeres de vigilància

Dret d'accés model sol·licitud per videocàmera

Dret de cancel·lació model sol·licitud per videocàmera

Dret d'oposició model sol·licitud per videocàmera

 

Respecte a l'exercici d'aquests drets sobre els fitxers de l'Ajuntament de Barcelona, cal indicar:

 • Que es requereix lliurar un escrit al Registre General de l'Ajuntament, que inclogui fotocòpia del DNI (o NIE). Aquest escrit es pot lliurar a qualsevol dels registres municipals.
 • Que el dret d'accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica.
 • Que, a causa de la complexitat de l'Ajuntament de Barcelona, cal especificar els fitxers concrets (vegeu la relació de fitxers registrats) sobre els quals es vol exercir el dret d'accés.
 • Que, en cas d'exercir el dret de rectificació, a l'efecte d'evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada que s'ha de modificar. Similarment, en una petició de cancel·lació o oposició, cal especificar clarament la dada afectada.
 • L'Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d'exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
  • Una llei l'obliga a dur a terme el tractament de les dades.
  • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d'obligacions tributàries.
  • La persona afectada és objecte d'actuacions inspectores.
 • Les dades es cancel·len, de manera genèrica, quan deixen de ser necessàries. En el cas concret dels registres d'entrada als diversos locals municipals i de les càmeres de videovigilància, d'acord amb la normativa, les dades s'esborren després d'un mes d'haver estat recollides.

A l'hora d'exercir un d'aquests drets sobre imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l'interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d'aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns cassos pot ser impossible materialment satisfer el dret d'accés. per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, o imatges ja eliminades.

 

 

 

Última actualització 20/04/2018