Esteu aquí

Protecció de dades

Avís de protecció de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Barcelona

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, l’Ajuntament de Barcelona vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives als tractaments de dades que duu a terme i als drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

Informació actualitzada i de qualitat

La informació difosa per l’Ajuntament de Barcelona per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. L’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè els proveïdors d’aquesta informació en garanteixin l’actualització i el respecte segons la normativa vigent.

L’Ajuntament de Barcelona treballa perquè la informació que es difon compleixi els requisits d’accessibilitat, reusabilitat i qualitat previstos per la legislació vigent.

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments duts a terme és l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, amb seu a pl. Sant Jaume, 1, 08002, Barcelona.

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’Ajuntament de Barcelona compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant un missatge electrònic al delegat de protecció de dades, accedint aquí o bé un escrit a l'Avinguda Diagonal, 220, planta 4,  08018 Barcelona.

Garantiu la seguretat i la protecció de les dades personals

Les persones usuàries han de subministrar les dades personals imprescindibles per poder accedir a algun dels serveis del web que disposin de gestió o tràmit específic per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades de caràcter personal s’integren en les corresponents activitats de tractament de l’Ajuntament de Barcelona i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal, les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles. El registre d’activitats de tractament es troba a l’apartat de “Registre d’activitats de tractament” de la seu electrònica.

La legitimació del tractament està basada de forma majoritària en el compliment d’una obligació legal, encara que també ho pot estar en el consentiment de la persona interessada i/o en la protecció dels interessos vitals o l’execució d’un contracte.

El termini de conservació de les dades dependrà d’allò especificat per a cada tractament de dades personals, per part de la legislació específica i dels criteris de minimització que se’n derivin.

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, en tot cas, previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb allò previst a la legislació vigent.

L’Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal així com la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que en garanteixin la seguretat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Registre d'activitat de tractament

L’Ajuntament de Barcelona aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles.

RD 3/2010, de 8 de gener, que regula l'ENS en l'àmbit de l'Administració Electrònica

Segons la informació requerida en l’article 30 del RGPD, aquests tractaments (que per motius organitzatius i de compatibilitat estan vinculats als actuals fitxers) es detallen a la taula:

Registre de les activitats de tractament

Registre de les activitats de tractament (format excel)

amb l’estructura d’informació següent:

 

Sector municipal responsable

Nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de Dades

Persones afectades pel tractament

Norma o base legal habilitant

Transferència internacional de dades

Tipologia de dades personals

 

En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta circumstància, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment.

Drets: Com podeu exercitar els vostres drets

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits per la mateixa persona interessada o per una persona representant degudament acreditada per llei, són:

DRET DESCRIPCIÓ MODEL DE FORMULARI OBSERVACIONS

Accés

Permet obtenir la confirmació o no de l’existència d’un tractament de dades. En cas afirmatiu, la persona interessada té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si escau) i caducitat.

Formulari dret d’accés

En cas de sol·licitar accés a imatges de videocàmeres, cal adjuntar una fotografia o imatge de la persona afectada i especificar: l’adreça de les videocàmeres, la data i la franja horària (fracció de mitja hora).

Rectificació

Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes.

Formulari dret de rectificació

 

 

Supressió(dret a l’oblit)

Permet obtenir la supressió de les dades que afecten la persona interessada.

Formulari dret de supressió

 

En cas d’estimació, la dada quedaria bloquejada (solament a disposició de possibles reclamacions) i s’esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció.

Limitació

Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d’altri, mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús.

Formulari dret de limitació

En vigor a partir del 25 de maig de 2018.

Oposició

Permet demanar a l’Administració que es deixi d’emprar una dada determinada per a un tractament concret.

Formulari dret d’oposició

Aquest exercici de dret ha d’estar motivat de manera adient, tret que l’habilitació legal del tractament sigui exclusivament el consentiment del ciutadà o la ciutadana.

Atès el volum de les dades tractades, quan l’exercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, l’Ajuntament requerirà la persona interessada perquè ho faci. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma.

Es poden rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

La persona interessada pot exercir en tot moment els drets que garanteixen el control de les seves dades personals: drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, previstos a la normativa vigent enviant la seva sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Barcelona a pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, bé lliurant els formularis completats amb la corresponent documentació requerida en qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona en cas que disposi de certificat electrònic.

L’Ajuntament de Barcelona us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’un mes. Si es tracta de peticions especialment complexes, el termini es pot ampliar dos mesos més, fins a un màxim de tres mesos, prèvia notificació a la persona interessada de les causes que ho justifiquen. En cas contrari, s’entendrà desestimada la sol·licitud, per la qual cosa es podrà interposar l’oportuna reclamació al Delegat de Protecció de Dades o a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb els articles 8.2 b) i 16 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Contacte

En cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment, pot presentar una petició documentada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona:

@   delegat de proteccio de dades

*  Plaça Sant Jaume, 1. Barcelona 08002

Formulari de tutela de drets

O bé pot presentar una reclamació a l’autoritat de control competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214 esc. A 1r 1a, 08008 Barcelona (www.apd.cat)

 

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 14/02/2020