• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Mecànica del sorteig

Un cop resoltes les possibles al·legacions a les llistes provisionals de sol·licitants, s’aproven les llistes definitives de participants en el sorteig i d’habitatges a adjudicar, als que s’assigna un número aleatori mitjançant sistema informàtic. Les llistes definitives es dipositen davant notari que aixeca acta. En el termini mínim de tres dies hàbils posteriors a l’aprovació definitiva de la relació de participants, es fixa el dia i hora del sorteig amb indicació del fedatari públic que intervindrà.

La mecànica del sorteig consisteix en l’extracció, per cada llista de participants i per cada llista d’habitatges a adjudicar, un número mitjançant programa informàtic. El número extret per a cada llista de sol·licitants es vincula al número extret per a cada llista d’habitatges,de tal manera que el primer participant afavorit queda emparellat amb l’habitatge concret que en primer lloc hagi sortit. A partir dels números d’ordre següents de cadascuna de les llistes, es confecciona la llista de participants afavorits amb els habitatges concrets que els hi pertoquen a cadascun.

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació