• Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Documentació que cal presentar

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat o targeta d’identificació d’estranger.
  Cal presentar-ho sempre

 • Fotocòpia del permís de residència permanent, si s’escau.
  Si s’és estranger amb residència permanent.

 • Certificat de minusvalidesa expedit als centres d’atenció als disminuïts, en el cas que fos al·legada, i també qualsevol altra circumstància que justifiqui el dret a ser inclòs, com a possible adjudicatari, en els contingents especials de reserva.
  Si hi ha un membre de la unitat de convivència amb minusvalidesa superior al 33%

 • Documentació acreditativa que s’ha presentat sol·licitud de reconeixement de persona retornada, si s’escau.
  Si hi ha un membre de la unitat de convivència que sigui emigrant retornat

 • Documentació acreditativa d’ingressos. Una còpia de la declaració o de les declaracions de la Renda de les Persones Físiques ( IRPF ) corresponents a l’exercici 2022, per tots els membres de la unitat de convivència, sempre què estiguin obligats a presentar-la. Si qualsevol dels membres de la unitat de convivència no estès obligat a presentar la declaració, l’acreditació dels ingressos durant l’any 2022, requerirà la presentació del Certificat d’imputacions que facilita l’Agència General Tributària en qualsevol de les seves delegacions.

   

 • Fotocòpia del llibre de família o document equivalent que acrediti la convivència. Si l’estat civil del sol·licitant no és "Solter"

 • Sentència judicial del divorci o separació matrimonial ferma i conveni regulador, si s’escau. Si l’estat civil del sol·licitant és "Separat" o "Divorciat" o en supòsit de necessitat d’habitatge per no disposició d’habitatge per separació o divorci.

 • Documentació acreditativa de la necessitat d’habitatge. Certificat de titularitat cadastral (Art. 11.d del Reglament del Registre). Per a la seva comoditat, no és necessari que presenti aquest certificat junt amb la resta de la documentació, ja que ens serà enviat internament per la Gerència Regional del Cadastre.

 • Original i fotocòpia de l’escripture de  compravenda de l’habitatge actual, si s’escau.
  Si un membre de la unitat de convivència posseeix un habitatge en propietat.
 • Fotocòpia de rebuts de pagament de l’impost de béns immobles, si s’escau.
  Si un membre de la unitat de convivència posseeix un habitatge en propietat.

 • Certificat de l’Ajuntament d’habitatge declarat en ruïna, còpia del conveni regulador i sentència judicial denúncia formal
  Supòsit de necessitat d’habitatge declarat en ruïna

 • Denúncia formal
  Supòsit de necessitat d’habitatge per abandó de l’habitatge en cas de maltractament
 • Fotocòpia de la demanda i/o sentencia judicial o notarial. Supòsit d’inici de un procés d’execució hipotecaria.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà demanar tots els documents complementaris que cregui necessaris, quan entengui que es imprescindible per a valorar les circumstàncies econòmiques, personals i familiars dels sol·licitants.

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació