• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Característiques i tipologies de l'habitatge

Tipologies dels habitatges de protecció oficial

Els habitatges de protecció oficial poden ser de diferents tipus, en funció de quina sigui la seva qualificació definitiva. A continuació, se n’especifiquen les tipologies que es promouen a la ciutat de Barcelona..

Què s’entén per habitatge de protecció oficial?
Són habitatges assequibles per als grups de població amb dificultats, per accedir a un habitatge en el mercat lliure.

Els habitatges de protecció oficial compleixen els requisits que estableix la normativa vigent i han obtingut la qualificació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya. El preu de venda o de lloguer dels habitatges, en qualsevol règim, serà el que es fixi a la mateixa qualificació definitiva.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació