• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Ingressos màxims

Per ser adjudicatari d’un habitatge de protecció oficial és obligatori no superar el límit d’ingressos màxims establerts a la normativa vigent, en la modalitat o les modalitats per a les quals s’opti en el moment de la sol·licitud.

S’entenen per ingressos de la unitat de convivència la suma dels ingressos percebuts per totes les persones que la integren. El càlcul es farà a partir de la declaració de la renda de les persones físiques, presentada per cada membre de la unitat, corresponent al període impositiu que, un cop vençut el termini de presentació de la declaració, sigui immediatament anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

Si un dels membres de la unitat no hagués presentat la declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels seus ingressos es farà amb el certificat d’imputacions que facilita l’Agència General Tributària.

Taula d’ingressos màxims: Municipi de Barcelona

Nre. De membres 1 IRSC (1,01 IPREM) 2,5 IRSC (2,52 IPREM) 5 IRSC (5,04 IPREM) 6,5 IRSC (6,55 IPREM)
1 membre 10.623,64 € 26.559,10 € 53.118,20 € 69.053,66 €
2 membres 10.952,21 € 27.380,52 € 54.761,03 € 71.189,34 €
3 membres 11.423,27 € 28.558,17 € 57.116,34 € 74.251,25 €
4 membres o més  11.804,04 € 29.510,11 € 59.020,22 € 76.726,29 €

*Per a sol·licituds a partir  de l’1 de juliol de 2022 (Declaració de renda de l’any 2021)

** En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat s’aplicarà el valor corresponent al tram següent.

IPREMIndicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples

IRSCIndicador de Renda de Suficiència de Catalunya

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació