• Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Requisits d'inscripció

Requisits d’inscripció

 • Ser major d’edat o menor legalment emancipat.
 • Estar empadronat a la ciutat de Barcelona. En el cas d’unitats de convivència de més d’un membre, aquesta condició s’exigirà a la persona que constitueixi el sol·licitant principal.
 • Cap membre de la unitat de convivència pot ser propietari d’un habitatge, en els termes que especifica el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona, pel que fa a la necessitat d’habitatge.
 • No superar el límit d’ingressos màxims que estableix la normativa per a cada cas.
 • Les persones o unitat de convivència que siguin o hagin estat beneficiàres d’habitatges amb protecció oficial de lloguer poden inscriure’s en el Registre per sol·licitar altres modalitats d’habitatge amb protecció oficial, transcorregut un període mínim d’un any des  de la data de signatura del contracte de lloguer.
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes al Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona.
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, d’acord amb el dret civil de Catalunya.


Resum de requisits
 • Ser major d’edat o menor emancipat
 • Tenir necessitat d’habitatge
 • Estar empadronat a la ciutat de Barcelona
 • No superar els ingressos màxims
 • No estar inclòs en les circumstàncies d’exclusió
 • No estar incapacitat per a obligacions contractuals
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació