• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Què és el Registre?

Què és el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció de Barcelona RSHPOB?

És un registre únic al qual s’han d’inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial a la ciutat de Barcelona.

Aquest registre, previst a la Llei del dret a l’habitatge i desenvolupat pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, d’acord amb les competències que li atribueix la Carta Municipal, té com a finalitat:

  • Facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits.
  • Garantir la màxima transparència de tots els processos.
  • Informar de la demanda real d’habitatges protegits de Barcelona.


Més dades sobre el registre

És un registre de caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, al qual es pot presentar qualsevol persona, en qualsevol moment, i a través de qualsevol dels canals que es posen a la seva disposició.

Una vegada inscrits, podran participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits.

La inscripció al registre tindrà una vigència d'un any, a comptar des de la resolució administrativa d’acceptació de la sol·licitud d’inscripció.

Qui s’hi pot inscriure?
La persona o les persones que desitgin accedir a un habitatge amb protecció oficial de Barcelona i que compleixin els requisits que estableix la normativa per accedir a aquest tipus d’habitatges.

La inscripció es pot fer de forma individual o per part de més d’una persona, si formen una unitat de convivència.

La unitat de convivència està formada per totes les persones que convisquin a l’habitatge que es demana.

Com a sol·licitant, hi figurarà només un dels membres de la unitat de convivència, el qual exercirà de representant de la resta de persones.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació