• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Com us hi podeu inscriure

Per inscriure-s’hi, és necessari formalitzar la sol·licitud en model oficial,  que  es pot emplenar mitjançant els canals següents:Recordeu que...
No hi ha terminis per a la inscripció en el registre, ni tampoc es tindrà en compte l’antiguitat ni l’ordre d’inscripció a l’hora d’adjudicar habitatges, dita la qual cosa la sol·licitud es podrà presentar en qualsevol moment, a través de qualsevol dels canals esmentats abans

És important recollir prèviament la informació i/o la documentació, per poder emplenar correctament la sol·licitud:

  • Dades del sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència
  • Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència
  • Tipologia de l’habitatge que desitja sol·licitar
  • Dades de l’habitatge actual
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació