• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Preguntes freqüents

Pot anar una altra persona al Registre a aportar la sol·licitud juntament amb la documentació?
Sí, sempre que dugui la sol·licitud signada pels membres majors d'edat inscrits a la sol·licitud.
Què he de fer quan canviï una dada de la meva sol·licitud?
Les persones inscrites en el Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona hauran de comunicar al Registre qualsevol modificació de les dades presentades en la corresponent sol·licitud de modificació.
Quan caduca la meva inscripció al Registre?
La inscripció té una validesa d'un any des de la data de la resolució de la inscripció.
M’avisaran quan caduqui la meva sol·licitud?
La inscripció al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Barcelona tindrà una durada d'un any. En la resolució administrativa que n’acordi la inscripció es farà constar expressament la data de finalització del termini de vigència de la inscripció. Si abans d’aquesta data de finalització el sol·licitant no renova la seva sol·licitud, ni aporta dintre del termini i en la forma escaient la documentació exigible, conforme al que estableix aquest reglament, serà automàticament donat de baixa del Registre, juntament amb la unitat de convivència, si escau.
Què passa si en emplenar la meva sol·licitud per telèfon em falta alguna dada?
Cal tornar a trucar-hi per acabar d'emplenar la sol·licitud amb totes les dades.
Com rebré la sol·licitud que he emplenat per telèfon?
En els supòsits que la persona interessada opti per la via telefònica, li serà remès el full de sol·licitud emplenat a l'adreça que figuri al padró municipal de Barcelona com a domicili, per a la signatura de la persona sol·licitant i dels altres membres que conformin la unitat de convivència. A més, rebrà un sobre per remetre la sol·licitud signada per tots els membres de la unitat de convivència majors d'edat i la documentació exigida a l'imprès de sol·licitud.
He rebut per correu ordinari l’imprès de la sol·licitud d’inscripció al Registre, emplenat per telèfon, què he de fer?
Es pot continuar el tràmit amb la presentació del full de sol·licitud, degudament signat per tots els membres de la unitat de convivència majors d’edat i menors emancipats, amb la resta de la documentació, i enviar-ho tot per correu dintre del sobre adjunt, que no necessita segell.
He de pagar cap quantitat a l'Administració per la inscripció, actualització i cancel·lació de les meves dades al Registre de sol·licitants amb protecció oficial de Barcelona?
La inscripció, actualització i cancel·lació de dades són serveis gratuïts per al ciutadà.
Què passa si una persona ja inscrita al Registre pretén la seva inscripció posterior mitjançant una altra sol·licitud?
Una mateixa persona no podrà formar part de dues unitats de convivència alhora o més, ni aparèixer al mateix temps en més d'una sol·licitud d'inscripció. En els casos en els quals el representant de la unitat de convivència o un dels seus membres pretengui inscriure's posteriorment mitjançant una altra sol·licitud en una unitat de convivència diferent quedarà inscrit al Registre conforme a l'última sol·licitud presentada.
Què és una unitat de convivència?
Constituiran unitat de convivència els grups de persones físiques que acreditin que conviuen efectivament en un mateix domicili o que es comprometin a fer-ho en un termini que no ha de superar els quatre mesos des del lliurament de l'habitatge, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles o no.
  • 1 l
  • 2 |
  • ver todas
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació