• Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

2. Habitatges en dret de superfície

El Dret de Superfície és una nova modalitat que l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat per facilitar l’accés als habitatges de protecció oficial.La gran majoria els promou el Patronat Municipal de l’Habitatge, però també d’altres operadors.

Quan accedeixes a un habitatge en dret de superfície, adquireixes l’habitatge per 75 anys, encara que el sòl continua en mans de l’Administració. Un cop transcorregut aquest període, la propietat de l’habitatge passa a mans de l’Ajuntament

En adquirir un habitatge en Dret de Superfície  hauràs d’amortitzar durant 25 or 30 anys un préstec hipotecari convingut del Pla de l’Habitatge. Quan acabis l’amortització ja no faràs més pagaments. Les quotes mensuals són similars a un lloguer protegit, dependran de la superfície de l’habitatge i dels teus ingressos, i es revisen segons el tipus d’interès del Pla de l’Habitatge.

Per accedir tant a un habitatge destinat a la venda com a un en dret de superfície, caldrà tenir en compte una sèrie de requisits:

 • Ingressos familiars màxims:
  Caldrà acreditar que els ingressos familiars anuals màxims no superin els establerts a la normativa aplicable. Els ingressos de la unitat de convivència seran ponderats segons el nombre de vegades sobre l’IPREM i/o l’IRSC que la tipologia tingui com a requisit per al seu accés, d’acord amb el que publica la Generalitat de Catalunya per als municipis de la Zona A.

 • Ingressos familiars mínims:
  Els ingressos familiars mínims s’establiran en cadascuna de les convocatòries específiques.

 • Residir i estar empadronat a Barcelona:
  Cal residir i estar empadronat a Barcelona, de manera continuada, durant el termini que s’estableixi en cadascuna de les convocatòries específiques. La residència i l’empadronament hauran de ser immediatament anteriors a la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds. A més, els sol·licitants que no tinguin nacionalitat espanyola o d’un país de la Unió Europea hauran d’acreditar que han estat en possessió del permís de residència durant el termini esmentat abans, i en les mateixes condicions especificades anteriorment, i que està vigent.

 • Altres propietats i béns patrimonials: Els sol·licitants no podran ser titulars en ple domini de cap habitatge ni bé patrimonial, en els termes que especifica el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona.


Consulteu també el Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació