• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Causes de baixa al registre

  • No renovar la sol·licitud passats l’any de vigència.
  • Petició del sol·licitant, amb la signatura de tots els membres majors d’edat, en el cas d’unitats de convivència.
  • Ser adjudicatari d’un HPO en propietat.
  • L’incompliment de les condicions establertes per poder inscriure-s’hi.
  • Renunciar dues vegades, sense causa justificada, a participar en un procediment d’adjudicació i la renúncia a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat. Cinc anys des de la segona renúncia, sense que s’hi pugui tornar a inscriure.
  • La revocació de la inscripció per constatació posterior de l’incompliment originari de les condicions d’inscripció al registre. Cinc anys des de la revocació, sense que s’hi pugui tornar a inscriure.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació