• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Trucant al telèfon d'informació 010

A través del número de telèfon 010, és possible sol·licitar que s’empleni la sol·licitud d’inscripció al Registre.

Un agent us demanarà les dades necessàries i emplenarà la sol·licitud:

  • Dades del sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència
  • Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència
  • Tipologia de l’habitatge que desitja sol·licitar
  • Dades de l’habitatge actual


Recordeu que...
És important recollir prèviament la informació i/o la documentació, per poder emplenar correctament la sol·licitud.


Una vegada emplenada la sol·licitud, s’enviarà per correu ordinari al domicili d’empadronament, juntament amb un sobre especial per retornar la sol·licitud signada i la documentació exigida. El sobre no necessita segell.

El sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència que siguin majors d’edat o menors emancipats han de signar el formulari de sol·licitud i adjuntar la documentació exigida marcada amb una X a l’apartat "documentació que cal presentar amb la sol·licitud".


Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació