• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Estar empadronat a la ciutat de Barcelona

En el cas d’unitats de convivència de més d’un membre, aquesta condició s’exigirà a la persona que constitueixi el sol·licitant principal. En el cas de persona retornada, acreditació del període de residència fora de Catalunya.

Els sol·licitants  podran incloure com a membres de la unitat de convivència, les personas que es trobin en procés de reagrupament familiar, aportant la documentació que acrediti els tràmits per  l’exercici d’aquest dret. El reagrupament familiar ha de ser efectiu abans de l’adjudicació definitiva de l’habitatge.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació