• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Circumstàncies d'exclusió

El sol·licitant d’habitatge protegit no podrà trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes al Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona. Aquestes circumstàncies d’exclusió són:


  • La renúncia  o el desistiment a  l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada, una vegada. Durant els cinc anys següents a la data de la renúncia o de la revocació, no podrà tornar a inscriure’s al registre.
  • La revocació de la inscripció per constatació posterior de l’incompliment originari de les condicions d’inscripció al registre. Durant els cinc anys següents a la data de la renúncia o de la revocació, no podrà tornar a inscriure’s al registre.
  • Ser adjudicatari d’un habitatge de protecció oficial en règim de compra. Aquelles persones que ho siguin en règim de lloguer podran inscriure’s al registre per altres modalitats d’habitatge amb protecció oficial transcorregut  un període mínim d’un any des de la data de sigantura del contracte de lloguer.
  • L’Incompliment sobrevingut de les condicions establertes per poder ser inscrit o inscrita en el Registre.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació