• Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Conceptes de drets reals

 • Usdefruit
  Dret a gaudir béns d'altri amb l'obligació de conservar-los.

 • Dret d'ús
  S'entén per dret d'ús aquell dret que legitima per tenir i utilitzar un habitatge d'acord amb les necessitats de l'usuari i, si escau, de la seva família.

 • Dret d'habitació
  El dret d'habitació és aquell dret que atorga al seu titular el dret a ocupar en un immoble la part necessària per a ell i la seva família, amb la finalitat de satisfer les seves necessitats d'habitatge.

 • Dret de superfície
  La característica dels habitatges amb dret de superfície és que es transmet la propietat de l'edifici per un període determinat, que s'especifica en el moment de la constitució del dret, però no la del sòl. Després d'aquest període, la propietat torna a l'Administració Pública.

 • Nua propietat
  Nua propietat és aquell dret d'una persona sobre un habitatge en la qual la seva relació és que només n'és propietari.
  Com a propietari té el domini sobre l'habitatge, però no n'ostenta la possessió, perquè ha estat cedida a través d'un dret denominat usdefruit.

 • Ple domini
  Quan es tenen tots els drets absoluts sobre el bé o la part del bé corresponent
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació