• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Emigrant retornat

Persones emigrades que siguin originàries de Barcelona o que hagin residit a Barcelona durant els dos anys immediatament anteriors a la sortida del seu país, si acrediten que tenen presentada la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada, conforme la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport a la tornada dels catalans emigrats i els seus descendents.


El poden sol·licitar totes aquelles persones que estiguin en els supòsits següents:

  • Els ciutadans espanyols residents a l'estranger que hagin tingut a Catalunya el seu darrer veïnatge administratiu, i els seus descendents, els seus cònjuges i les seves parelles de fet.
  • Les persones nascudes a Catalunya que mantenen la seva residència a l'estranger, però que van ser evacuades o van haver d'exiliar-se per raons polítiques.
  • Els descendents fins al tercer grau de consanguinitat de catalans que en el seu moment van tenir veïnatge administratiu a Catalunya i que, tot i que no tenen la nacionalitat espanyola, disposen de permís de residència.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació