• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Família nombrosa

S’entén per família nombrosa la integrada pel pare i/o la mare amb tres fills o més (més petits de 25 anys), siguin comuns o no.


A més, s’equiparen a família nombrosa les famílies constituïdes per:
  • Un o dos ascendents amb dos fills, siguin comuns o no, sempre que almenys un sigui discapacitat o estigui incapacitat per treballar.
  • Dos ascendents, quan ambdós fossin discapacitats, o almenys un tingués un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguessin incapacitats per treballar, amb dos fills, siguin comuns o no.
  • El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, encara que no visquin al domicili conjugal. (En aquest supòsit, el progenitor que opti per sol·licitar el reconeixement de la condició de família nombrosa, amb la proposta a aquests efectes que es tinguin en compte fills que no convisquin amb ell, haurà de presentar la resolució judicial en la qual es declari la seva obligació de prestar-los aliments. En el cas que no hi hagués acord dels pares sobre els fills que hagin d’incloure’s a la unitat familiar, hi operarà el criteri de convivència).
  • Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb el tutor, acollidor o guardador, però que no es trobin a càrrec seu.
  • Tres o més germans orfes de pare i mare, més grans de 18 anys, o dos, si un d’ells és discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació