• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Ingressos familiars ponderats

És la suma dels ingressos percebuts per totes les persones que integren la unitat de convivència. El càlcul es farà a partir de les declaracions de l’impost sobre la renda, amb les excepcions que indica el Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial.

D’acord amb el nombre de membres de la unitat de convivència, s’han de comparar aquests ingressos ponderats amb els valors que s’indiquen per a l’IPREM (o els seus múltiples), per poder complir amb els requisits per a cada tipologia d’habitatge de protecció.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació