• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

IPREM

L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) és l’índex de referència a Espanya per al càlcul del llindar d’ingressos per a múltiples efectes (ajudes per a habitatge, beques, subsidis per atur...). Va ser introduït l’1 de juliol de 2004, en substitució del Salari Mínim Interprofessional (SMI), la utilització del qual es va restringir a l’àmbit laboral.

Els límits d’ingressos per accedir a un habitatge de protecció oficial i dotacional es calculen en múltiples de l’IPREM anual, amb pagues extres.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació