• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Residència permanent

Són titulars del dret a residir amb caràcter permanent els ciutadans d'un estat membre de la Unió Europea o d'un estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, i els membres de la família que no siguin nacionals d'un d'aquests estats que hagin residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys.


A més, tindran dret a la residència permanent, abans que finalitzi el període de cinc anys esmentat amb anterioritat, les persones en les quals concorri una de les circumstàncies següents:

  • El treballador per compte propi o d'altri que, en el moment en què cessi la seva activitat, hagi arribat a l'edat prevista en la legislació espanyola per accedir a la jubilació amb dret a pensió, o el treballador per compte d'altri que deixi de desenvolupar l'activitat remunerada amb motiu d'una jubilació anticipada, quan hagin exercit la seva activitat a Espanya durant, almenys, els darrers dotze mesos i hagin residit a Espanya de forma continuada durant més de tres anys.

    La condició de durada de residència no s'exigirà si el cònjuge o la parella registrada del treballador és ciutadà espanyol o ha perdut la seva nacionalitat espanyola després del seu matrimoni o inscripció com a parella registrada amb el treballador.

  • El treballador per compte propi o d'altri que hagi cessat en el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència d'incapacitat permanent, i que hagi residit a Espanya durant més de dos anys sense interrupció. No serà necessari acreditar cap temps de residència si la incapacitat resultés d'accident de treball o de malaltia professional que doni dret a una pensió, de la qual en sigui responsable, totalment o parcial, un organisme de l'Estat espanyol.

    La condició de durada de residència no s'exigirà si el cònjuge o la parella registrada del treballador és ciutadà espanyol o ha perdut la seva nacionalitat espanyola després del seu matrimoni o inscripció com a parella amb el treballador.

  • El treballador per compte propi o d'altri que, després de tres anys consecutius d'activitat i de residència continuades en territori espanyol, desenvolupi la seva activitat, per compte propi o d'atri, en un altre estat membre i mantingui la seva residència a Espanya, i que torni a territori espanyol diàriament o, si més no, una vegada a la setmana. A l'efecte exclusiu del dret de residència, els períodes d'activitat exercits en un altre estat membre de la Unió Europea es consideraran complerts a Espanya.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació