• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Sol·licitant

S'entén per sol·licitant el ciutadà que fa una sol·licitud d'inscripció al Registre de sol·licitants d'habitatge protegit de Barcelona, i que, com a tal, actua amb caràcter general en representació de tots els membres de la unitat de convivència inclosos en aquesta sol·licitud.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació