• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Unitat de convivència

Són els grups de persones físiques, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles o no, que acreditin que conviuen efectivament en un mateix domicili i que es comprometin a fer-ho.

Les unitats de convivència poden ser:

  • Unipersonals
  • Formades per diverses persones:
    • Futures unitats de convivència: compromís, si escau, de constitució de la unitat de convivència en un termini que no superi els quatre mesos des del lliurament de l’habitatge, en cas que en resulti adjudicatari
    • Matrimonis i parelles de fet inscrites al Registre de parelles estables de Catalunya que convisquin efectivament en un mateix domicili.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació