• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Menor emancipat

Persona entre 16 i 18 anys que pot disposar de la seva persona i dels seus béns com si fos major d'edat. L'emancipació s'atorga mitjançant escriptura pública davant notari i ha de ser inscrita al Registre civil.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació