• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Preguntes freqüents

Puc renunciar a l’habitatge adjudicat?
La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i la renúncia a l’habitatge de protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada, una vegada, implica que els interessats no podran tornar a donar-se d’alta al Registre durant els cinc anys següents.
Quines són les causes justificades per les quals puc renunciar a un habitatge adjudicat?

Es consideren causes raonables justificades:

a) L’adjudicació d’un habitatge a una unitat de convivència amb una ràtio de superfície resultant inferior a aquella que estableix la normativa d’aplicació.

b) Circumstàncies imprevistes de tipus laboral o personal, esdevingudes una vegada iniciat el procediment d’adjudicació, que comportin un canvi substancial en un dels requisits exigits per ser inscrit al Registre o per prendre part en la convocatòria de què es tracti.

Quantes persones poden ser els titulars de l'habitatge adjudicat?
Tots aquells membres de la unitat de convivència que tinguin l'opció de titular marcada a la sol·licitud del Registre.
Què són els annexos d'un habitatge?
Els garatges i els trasters.
  • 1 |
  • 2 l
  • ver todas
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació