• Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

3. Habitatges de lloguer en règim general per a 10 o 25 anys i en règim especial per a 25 anys

Es consideren habitatges amb protecció oficial de lloguer els que són qualificats com a tals per part de la Generalitat de Catalunya, exclosos els habitatges de lloguer per a joves i els habitatges de lloguer per a gent gran.


El preu màxim de lloguer es fixarà en la seva qualificació definitiva. La renda inicial serà la que determini la normativa aplicable i es podrà actualitzar anualment, en funció de les variacions de l’IPC (sistema d’índex de preus de consum).


Els habitatges protegits destinats a lloguer es poden incloure en qualsevol de les tipologies següents:
 • De renda bàsica a 10 anys en règim general
 • De renda bàsica a 25 anys en règim general
 • De renda bàsica a 25 anys en règim especial

 

Requisits:

 • Ingressos familiars màxims:
  Caldrà acreditar que els ingressos familiars anuals màxims no superin els establerts a la normativa aplicable. Els ingressos de la unitat de convivència seran ponderats segons el nombre de vegades sobre l’IPREM que la tipologia tingui com a requisit per al seu accés, d’acord amb el que publica la Generalitat de Catalunya per als municipis de la Zona A.

 • Ingressos familiars mínims:
  Els ingressos familiars mínims s’establiran en cadascuna de les convocatòries específiques.

 • Residir i estar empadronats a Barcelona:
  Cal residir i estar empadronat a Barcelona, de manera continuada, durant el termini que s’estableixi en cadascuna de les convocatòries específiques. La residència i l’empadronament hauran de ser immediatament anteriors a la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds. A més, els sol·licitants que no tinguin nacionalitat espanyola o d’un país de la Unió Europea hauran d’acreditar que han estat en possessió del permís de residència durant el termini esmentat abans, i en les mateixes condicions especificades anteriorment, i que està vigent.

 • Altres propietats i béns patrimonials:
  Els sol·licitants no podran ser titulars en ple domini de cap habitatge ni bé patrimonial, en els termes que especifica el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona.

 • Durada dels contractes:
  Els contractes de lloguer es regiran per la LAU (Llei d’arrendaments urbans) i per la normativa d’habitatges de protecció oficial, i es formalitzaran per un termini de cinc anys renovables, fins al termini màxim de durada del període previst en la qualificació definitiva, sempre que es mantinguin les condicions necessàries per accedir a un habitatge del mateix tipus.

La durada dels lloguers, segons la tipologia, té a veure amb l’obligació del promotor o del propietari de destinar els habitatges a aquesta finalitat, però no té a veure amb la durada dels contractes, els quals es regiran per la LAU (Llei d’arrendaments urbans).


Per a més informació, consulteu el Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació