• Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

4. Habitatges de lloguer amb opció a compra

Es tracta d’habitatges concertats amb protecció oficial destinats a lloguer, amb opció de compra, i d’habitatges de lloguer amb opció de compra de règim general, que han obtingut la qualificació definitiva com a tals per part de la Generalitat de Catalunya.

Exercici de la compra:
L’opció de compra es podrà exercir una vegada transcorregut el termini establert a la normativa vigent, i sempre que l’arrendatari de l’habitatge l’hagi ocupat com a mínim el temps previst a la normativa aplicable.


Per accedir a aquests habitatges, seran necessaris una sèrie de requisits:

 • Preu màxim de l’habitatge:
  El preu màxim dels habitatges serà aquell que resulti de la normativa aplicable en cada cas. D’aquest preu màxim, se n’haurà de descomptar el percentatge de rendes cobrades durant el període de lloguer.

 • Ingressos familiars màxims:
  Caldrà acreditar que els ingressos familiars anuals màxims no superin els establerts a la normativa aplicable. Els ingressos de la unitat de convivència seran ponderats segons el nombre de vegades sobre l’IPREM i/o l’IRSC que la tipologia tingui com a requisit per al seu accés, d’acord amb el que publica la Generalitat de Catalunya per als municipis de la Zona A.

 • Ingressos familiars mínims:
  Els ingressos familiars mínims s’establiran en cadascuna de les convocatòries específiques.

 • Residir i estar empadronats a Barcelona:
  Residència a Barcelona: per a les promocions públiques, cal residir i estar empadronat a Barcelona, de manera continuada, durant el termini que s’estableixi en cadascuna de les convocatòries específiques. La residència i l’empadronament hauran de ser immediatament anteriors a la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds. A més, els sol·licitants que no tinguin nacionalitat espanyola o d’un país de la Unió Europea hauran d’acreditar que han estat en possessió del permís de residència durant el termini esmentat abans, i en les mateixes condicions especificades anteriorment, i que està vigent.

 • Altres propietats i béns patrimonials:
  Els sol·licitants no podran ser titulars en ple domini de cap habitatge ni bé patrimonial, en els termes que especifica el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona.


Per a més informació, consulteu el Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació