• Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

5. Habitatges dotacionals de lloguer per a persones grans

Es tracta d’habitatges de protecció oficial de lloguer destinats a persones a partir de 65 anys, i que tinguin la qualificació d’habitatge protegit per part de l’organisme corresponent de la Generalitat de Catalunya.


Els requisits per accedir al lloguer d’aquests habitatges són els següents:

 • Destinataris:
  Unitats familiars o de convivència màximes de dos membres.

 • Preu de lloguer:
  El preu de lloguer màxim dels habitatges serà el que es fixi en la qualificació definitiva. La renda inicial serà la que determini la normativa vigent i es podrà actualitzar anualment, en funció de les variacions de l’IPC (sistema d’Índex de preus de consum).

 • Ingressos familiars màxims:
  Caldrà acreditar que els ingressos familiars anuals màxims no superin els establerts en la normativa aplicable. Els ingressos de la unitat de convivència seran ponderats segons el nombre de vegades sobre l’IPREM que la tipologia tingui com a requisit per al seu accés, d’acord amb el que publica la Generalitat de Catalunya per als municipis de la Zona A.

 • Ingressos familiars mínims:
  Els ingressos familiars mínims s’establiran en cadascuna de les convocatòries específiques.

 • Residir i estar empadronats a Barcelona:
  Cal residir i estar empadronat a Barcelona, de manera continuada, durant el termini que s’estableixi en cadascuna de les convocatòries específiques. La residència i l’empadronament hauran de ser immediatament anteriors a la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds. A més, els sol·licitants que no tinguin nacionalitat espanyola o d’un país de la Unió Europea hauran d’acreditar que han estat en possessió del permís de residència durant el termini esmentat abans, i en les mateixes condicions especificades anteriorment, i que està vigent.

 • Propietats i béns patrimonials:
  Els sol·licitants no podran ser titulars en ple domini de cap habitatge ni bé patrimonial, en els termes que especifica el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona.
  En cas de ser titulars d’un habitatge no accessible i que es tracti de la residència habitual i permanent del sol·licitant o el convivent (que hi consti empadronat), en el moment de formular la petició, s’haurà de formalitzar un document pel qual es compromet a oferir l’habitatge a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social (segons les condicions especificades al Decret 244/2005, de 8 de novembre, o la normativa que el substitueixi).

 • Durada dels contractes:
  Els contractes de lloguer es regiran per la LAU (Llei d’arrendaments urbans) i per la normativa d’habitatges de protecció oficial, i es formalitzaran per un termini de cinc anys renovables, fins al termini màxim de durada del període previst en la qualificació definitiva, sempre que es mantinguin les condicions necessàries per accedir a un habitatge del mateix tipus.


Per a més informació, consulteu el Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació