• Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

6. Habitatges dotacionals de lloguer per a joves

Es tracta d’habitatges de lloguer protegit, destinats a persones de fins a 35 anys (totes les que hagin de viure a l’habitatge), la data de l’inici de presentació de les sol·licituds, i que tinguin la qualificació d’habitatge protegit per part de la Generalitat de Catalunya.


 • Destinataris:
  Unitats de convivència de màxim dues persones, excepcionalment de tres membres, si el tercer és menor d’edat.

 • Preu de lloguer:
  La renda inicial serà la que determini la qualificació d’habitatges amb protecció oficial i es podrà actualitzar anualment, en funció de les variacions de l’IPC (sistema d’índex de preus de consum).

  A la renda, caldrà afegir-hi:
  • Aparcaments/annexos vinculats a l’habitatge, si n’hi ha.
  • Les despeses de la comunitat de propietaris: serveis de neteja, aigua i llum comunitàries, ascensor, antena de televisió, porter electrònic, extintors, assegurances, reparacions, administració de finques, etc.
  • Repercussió de l’impost de béns immobles (IBI).

 • Ingressos familiars màxims:
  Caldrà acreditar que els ingressos familiars anuals màxims no superin els establerts en la normativa aplicable. Els ingressos de la unitat de convivència seran ponderats segons el nombre de vegades sobre l’IPREM que la tipologia tingui com a requisit per al seu accés, d’acord amb el que publica la Generalitat de Catalunya per als municipis de la Zona A.

 • Ingressos familiars mínims:
  Els ingressos familiars mínims s’establiran en cadascuna de les convocatòries específiques.

 • Residir i estar empadronats a Barcelona:
  Cal residir i estar empadronat a Barcelona, de manera continuada, durant el termini que s’estableixi en cadascuna de les convocatòries específiques. La residència i l’empadronament hauran de ser immediatament anteriors a la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds. A més, els sol·licitants que no tinguin nacionalitat espanyola o d’un país de la Unió Europea hauran d’acreditar que han estat en possessió del permís de residència durant el termini esmentat abans, i en les mateixes condicions especificades anteriorment, i que està vigent.

 • Propietats i béns patrimonials
  No ser titular en ple domini de cap habitatge ni bé patrimonial, en els termes que especifica el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona.

 • Durada dels contractes
  Els contractes de lloguer es regiran per la LAU (Llei d’arrendaments urbans) i per la normativa d’habitatges de protecció oficial, i se signaran per cinc anys.


Per a més informació, consulteu el Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació