• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Tenir necessitat d'habitatge

La persona o la unitat de convivència que sol·liciti la inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona haurà de tenir necessitat d'habitatge, bé perquè no en té cap o bé perquè no en té un d'adequat.La disponibilitat d'un habitatge de lloguer no serà obstacle per a la inscripció al registre, sempre que es compleixi la resta de requisits exigits.

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació