• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Casos en què no hi ha necessitat d'habitatge

No hi ha necessitat d’habitatge quan el sol·licitant  o un dels membres de la unitat de convivència disposa d’un habitatge adequat  en propietat, amb dret de superfície o usdefruit.

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació