• Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

1. Habitatges destinats a la venda

Tant els habitatges destinats a la venda com els habitatges amb dret de superfície (1) poden ser classificats en qualsevol de les tipologies següents:

 • Règim especial
 • Règim general.
 • De preu concertat
 • Habitatges concertats amb protecció oficial

La Generalitat de Catalunya en durà a terme la qualificació definitiva. El preu de venda màxim dels habitatges, en cada règim, serà aquell que es fixi a la mateixa qualificació definitiva.

Per accedir tant a un habitatge destinat a la venda com a un amb dret de superfície, caldrà tenir en compte una sèrie de requisits:

 • Ingressos familiars màxims:
  Caldrà acreditar que els ingressos familiars anuals màxims no superin els establerts a la normativa aplicable. Els ingressos de la unitat de convivència seran ponderats segons el nombre de vegades sobre l’IPREM i/o l’IRSC que la tipologia tingui com a requisit per al seu accés, d’acord amb el que publica la Generalitat de Catalunya per als municipis de la Zona A.

 • Ingressos familiars mínims:
  Els ingressos familiars mínims s’establiran en cadascuna de les convocatòries específiques.

 • Residir i estar empadronat a Barcelona:
  Cal residir i estar empadronat a Barcelona, de manera continuada, durant el termini que s’estableixi en cadascuna de les convocatòries específiques. La residència i l’empadronament hauran de ser immediatament anteriors a la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds. A més, els sol·licitants que no tinguin nacionalitat espanyola o d’un país de la Unió Europea hauran d’acreditar que han estat en possessió del permís de residència durant el termini esmentat abans, i en les mateixes condicions especificades anteriorment, i que està vigent.

 • Altres propietats i béns patrimonials: Els sol·licitants no podran ser titulars en ple domini de cap habitatge ni bé patrimonial, en els termes que especifica el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona.


(1) La característica dels habitatges amb dret a superfície és que es transmet la propietat de l’edifici per a un període de 75 anys, però no el sòl. Finalitzat aquest termini, la propietat de l’edifici torna a l’Ajuntament de Barcelona.

Per a més informació, consulteu el Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació