• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Qui participa?

Participen, de manera automàtica, totes aquelles sol·licituds que consten inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona i que compleixen els requisits fixats en la convocatòria. No cal que els sol·licitants s’inscriguin de forma expressa a cap procés d’adjudicació.

Cada convocatòria podrà preveure subdivisions en grups de sol·licitants en funció de les característiques de llur unitat de convivència, ja sigui per ingressos, per la residència en el municipi o altres aspectes o circumstàncies personals. Aquests grups de sol·licitants és el que anomenem contingents. Els contingents poden ser general, especial o de reserva territorial. En cada procediment d’adjudicació s’elaborarà una llista de participants per cadascun dels contingents que formin part de la convocatòria.

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació