Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Calendari i hora oficials

Contingut

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Ajuntament  de Barcelona se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/...QueHoraEs

Dies inhàbils

Des del 2 d’octubre de 2016, i amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges, i els festius declarats com a tals en els calendaris oficials de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Barcelona.

No obstant això, de conformitat amb allò establert a la disposició transitòria tercera a) de l’esmentat Text legal, als procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei, aquesta no els és aplicable i es regeixen per la normativa anterior.

Calendari de festius

Barcelona. Festes locals

2024 (enllaç anunci Gaseta Municipal)

2023 (enllaç anunci Gaseta Municipal)

2022 (enllaç anunci Gaseta Municipal)

2021 (enllaç anunci Gaseta Municipal)

Catalunya. Festes laborals

2025 (enllaç anunci DOGC)

2024 (enllaç anunci DOGC)

2023 (enllaç anunci DOGC)

2022 (enllaç anunci DOGC)

2021 (enllaç anunci DOGC)

Última actualització 26/04/2024