Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Massa salarial

Contingut

La massa salarial de l’Ajuntament és la xifra anual de la despesa que representa el personal del grup ajuntament, és a dir, el conjunt de retribucions del mateix Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents o adscrits (organismes, entitats públiques empresarials, societats mercantils, consorcis i fundacions).

Massa salarial del personal laboral del grup Ajuntament de Barcelona

L’article 103.bis de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local (RBRL) estableix l’obligació, per part de les corporacions locals, d’aprovar i publicar anualment a la seu electrònica la massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant  els límits i condicions que s’estableixen amb caràcter bàsic a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Altres referències normatives:

Aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2024 (enllaç anunci BOPB)

Carta municipal (enllaç text consolidat)

Última actualització 03/05/2024