Esteu aquí

Massa salarial

La massa salarial de l’Ajuntament és la xifra anual de la despesa que representa el personal del grup ajuntament, és a dir, el conjunt de retribucions del mateix Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents o adscrits (organismes, entitats públiques empresarials, societats mercantils, consorcis i fundacions).

Massa salarial del personal laboral del grup Ajuntament de Barcelona

L’article 103.bis de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local (RBRL) estableix l’obligació, per part de les corporacions locals, d’aprovar i publicar anualment a la seu electrònica la massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant  els límits i condicions que s’estableixen amb caràcter bàsic a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

2022

2021

2020

2019

 

Altres referències normatives:

Acord d’aprovació del Pressupost General 2021 per part del Consell Plenari Municipal (enllaç anunci BOPB)

Carta municipal (enllaç text consolidat)

 

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 13/06/2022